Sirküler

Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi.

Sirküler

01/13

08.01.2020

Konu:

* Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi.

 

7 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile sermaye şirketlerine nakit sermaye artırımı yapmaları halinde teşvik getirilmişti.

Daha sonra yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile bahse konu indirimin kapsamı, indirim uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve indirim uygulamasına ilişkin sınırlamalara yönelik açıklamalara yer verilmişti.

  • Sermaye şirketlerinin, nakden ödedikleri sermaye tutarı üzerinden Merkez Bankası’nca indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere (tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç) uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili dönemin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi mümkün hale getirilmişti. (30.06.2015 tarihinde yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %50 oranından daha fazla veya 0 (sıfır) olarak da uygulanabilmektedir Söz konusu oranlar 01.07.2015 tarih ve 07/01 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.)
  • Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde indirimin Geçici Vergi dönemlerinde uygulanması ile ilgili açıklama yapılmıştır. Buna göre bu indirimden geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü Geçici vergi döneminde yararlanılabileceği açıklanmıştır.

 

TCMB tarafından 2019 yılı için “Ticari krediler (TL üzerinden açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” uygulanan 27.12.2019 tarihinde yayımlanan en son faiz oranı %12,02’dir. Ancak henüz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak olan faiz oranına ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.

Bu kapsamda 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan nakit sermaye artırımlarının ödenen tutarları üzerinden %12,02 oranında hesaplanan faiz indiriminin 2019/4. Geçici vergi beyannamesi ve 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinden kazançtan indirilmesi mümkündür.

  • Sermaye şirketlerinin 2016, 2017 ve 2018 yılında gerçekleştirmiş oldukları nakdi sermaye artışı dolayısıyla hak kazanılan nakdi sermaye artırımı tutarı, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamaması durumunda bu tutarlar herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın 2019 yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde ile ilgili yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ayrıca indirim konusu yapılabilecektir.
  • Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
  • İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kâğıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Ayrıca, indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.