Sirküler

Sahte Belge Düzenleme Riskinin Yüksek Olduğu Tespit Edilen Mükellefiyetlerin Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Sirküler

10/02

08.10.2020

Konu:

* Sahte Belge Düzenleme Riskinin Yüksek Olduğu Tespit Edilen Mükellefiyetlerin Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

Vergi Usul Kanunu’na 7194 sayılı Kanun ile “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlığıyla 160/A maddesi ilave edilmiştir.

İhdas edilen madde hükmüne göre; mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilecektir.

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 520 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin yukarıda açıklanan madde hükmü kapsamındaki durumlarının belirlenmesi ile uygulamanın usul ve esaslarına yer verilmiştir.

İş bu sirkülerimizde Tebliğ’de yer alan açıklamalardan bazılarının özetine yer verilmiştir.

1. Yapılan analizler sonucunda terkin edilen mükellef kaydının yeniden tesis edilebilmesi için mükelleflerin re’sen terkin bildirildiği yazının tebliğinden itibaren 1 ay içinde:

- Bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunulması,

- Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, mükellefiyetin terkin edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere (2020 yılı için 140.000 TL), sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında teminat verilmesi,

- Tüm vergi borçlarının ödenmesi, şartları aranmaktadır.

2. Mükellef kaydı terkin edilenler ile bunlarla ilişkili olanların işe başlama bildiriminde bulunması durumunda, bunların tüm vergi borçlarını ödemiş ve bir önceki madde de açıklandığı üzere teminat vermiş olmaları gerekmektedir.      

3. Madde hükmü gereğince mükellef kaydı re’sen terkin edilen mükelleflerin;

- Serbest meslek erbabı olması durumunda kendisi,

- Şahıs işletmesi (Gelir Vergisi Kanun uyarınca elde etmiş oldukları ticari kazançları gerçek veya basit usulde vergilendirilen gerçek kişiler ile zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler tarafından işletilen işletmeler) olması durumunda sahibi,

- Adi ortaklık olması durumunda ortaklardan her biri,

- Ticaret şirketi olması durumunda şirketin kendisi, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, söz konusu şirketin asgari %10 ve üzeri hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da zikredilen tüm bu kişilerin asgari %10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler,

- Tüzel kişiliği olmayan teşekkül olması durumunda bunları idare edenler,

- Yukarıda sayılanların; ortağı oldukları adi ortaklıklar, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari %10’una sahip oldukları ticaret şirketleri veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküller,

tarafından verilen işe başlama bildiriminin alınması üzerine belirli şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle ilişkili olanların yeni bir mükellefiyet tesisi (İşe Başlama) durumlarında aranacak şartlar aşağıdaki gibidir:

- Kendilerinin ve mükellefiyet kaydı Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesi kapsamında terkin edilenlerin tüm vergi borçlarını ödemeleri,

- Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, işe başlama bildiriminin verildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere (2020 yılı için 140.000 TL), aynı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı terkin edilenler tarafından sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında teminat vermiş olmaları gerekmektedir.

Örnek 1: Ergani Vergi Dairesi mükelleflerinden (T) A.Ş.’nin mükellefiyeti 30.11.2020 tarihinde 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında re’sen terkin edilmiştir. Bay (Z), sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde (T) A.Ş.’nin %40 hisseli ortağıdır.

Bay (Z)’nin %25 hisseli ortağı olduğu (V) A.Ş.’nin, Süleyman Nazif Vergi Dairesine mükellefiyet kaydı tesisi için 23.12.2020 tarihinde işe başlama belgeleri intikal ettirilmiştir.

(V) A.Ş.’nin mükellefiyet kaydının tesis edilebilmesi için, (V) A.Ş.’nin kendisinin ve (T) A.Ş.’nin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve bahse konu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen tutarda teminat verilmiş olması gerekmektedir.

Tebliğ’de sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerden önce mükellefle ilişkili olanlar bakımından tüm vergi borçlarının ödenmesi ve teminat aranması şartları aranmayacaktır.

4. Terkin edilen mükellef kaydı yeniden tesis edilenler ve mükellef kaydı terkin edilenler ile bunlarla ilişkili olanlardan işe başlayanların, 30 gün içinde elektronik belge uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir. Bu zorunluluğa dahil olan mükelleflerin duyuruları GİB tarafından “ebelge.gib.gov.tr” internet adresinde yapılacaktır. 

5. Terkin edilen mükellef kaydı yeniden tesis edilenler ile mükellef kaydı terkin edilenlerden işe başlayanların, ödeme ve tahsilatlarından ilgili dönem geçerli fatura düzenleme alt sınırını aşanlarını (2020 yılı için 1.400,00 TL) tevsik sınırı tutarına bakılmaksızın (Tevsik sınırı; 7.000,00 TL’dir) bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince tevsik etmeleri gerekmektedir.  

  

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.