Sirküler

SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükelleflerin, Prim Ödemelerini Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alabilecekleri Dönem

Sirküler

04/17

 

16.04.2020

 

Konu:

* SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükelleflerin, Prim Ödemelerini Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alabilecekleri Dönem

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığın tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan Genel Yazı ile 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
  • Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla belli sektörlerde yer alan mükelleflere,
  • İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere,

 

ait işyerlerinde 4/(a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin Mart /2020, Nisan/2020 ve Mayıs/2020 dönemine ait SGK prim borçlarının ödemesi aşağıda yer alan tabloda yer aldığı üzere yeniden belirlenmişti.

 

Bildirge Dönemi

Bildirge Verme Süresi

Yeni Ödeme Süresi

Mart/2020 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

24.04.2020

02.11.2020

Nisan/2020 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

27.05.2020

30.11.2020

Mayıs/2020 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

23.06.2020

31.12.2020

 

(Söz konusu Genel Yazının detaylarına yer verdiğimiz sirkülerlerimiz 03.04.2020 tarih ve 04/03 ve 04/05 sayıl ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.)

Bilindiği üzere ödeme süreleri ertelenen Mart/2020 SGK primleri 2020 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine ait Kurum Kazancının tespitinde, Nisan/2020 ve Mayıs/2020 SGK primleri ise 2020 Yılı 2. Geçici Vergi Döneminde Kurum Kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır.

Ancak ilgili aylara ilişkin SGK prim ödeme sürelerinin 2020 yılı 4. Geçici Vergi dönemine ötelenmesi, bu primlerin hangi dönemde gider olarak dikkate alınacağı sorununu yeniden gündeme getirmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/2 maddesi hükmüne göre sigorta primlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi bu primlerin ödenmiş olması şartına bağlıdır. Benzer bir düzenleme de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88/11 maddesinde yapılmış ve kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

SGK prim ödemelerinin hangi dönemde gider yazılacağına ilişkin açıklamaların yapıldığı 174 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde de SGK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiği ve bu primlerin dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacağı belirtilmiştir. Mezkûr Tebliğ’ de bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primlerin Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceği açıklanmıştır.

Gerek Kanuni düzenlemeler gerekse de Tebliğ özelinde yapılan açıklamalar doğrultusunda SGK’ ya fiilen ödenmeyen primlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir. 2017 yılında yayımlanan 6770 sayılı Kanuna dayanılarak sınırlı bir süre ödemesi ertelenen SGK primlerinin hangi dönemin kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı konusunda verilen bir özelgede; kanuna dayanan bir hükümden de doğsa ödemesi ertelenen primlerin SGK’ ya fiilen ödendiği tarihteki kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir. 

Sonuç olarak; şirketlerin 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait SGK prim ödemelerini, kuruma fiilen ödendiği tarihi içine alan 4. Geçici Vergi dönemine ait kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate almaları gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2017 tarih ve 16071 sayılı özelgesi

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.