Sirküler

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Değişiklik Tebliği'nde Yer Alan Diğer Düzenlemeler

 

Sirküler

09/03

03.09.2020

Konu:

*Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Değişiklik Tebliği'nde Yer Alan Diğer Düzenlemeler

 

25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’ de “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayımlanmış ve yayımlanan Karar sonucunda başta transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü olmak üzere “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin uygulanmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usullerde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Bu defa 01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” ile Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında ikincil mevzuatta düzenleme yapılmış, uygulama ve yeni belgelendirme yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Transfer Fiyatlandırmasına kapsamında “Belgelendirme” yükümlülüklerinin özetine yer verdiğimiz sirkülerimiz 03.09.2020 tarih ve 09/02 no ile daha önce yayımlanmış olup, bu sirkülerimizin konusunu değişiklik tebliğinde yer alan diğer düzenlemeler oluşturmaktadır.

 

1.Transfer fiyatlandırması kapsamında ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için %10 ortaklık, oy veya kâr payı şartı tebliğ metnine işlenmiştir.

 

Bilindiği üzere KVK 13 üncü maddesi hükmüne göre; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmaktadır.

İlişkili kişi ise aynı madde de; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği belirtilmiştir.

Madde devamın da ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacağı ve ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacağı açıklanmıştır.

%10 oranında ki doğrudan veya dolaylı ortaklık şartı, 6728 sayılı kanun ile 09.08.2016 tarihinde KVK’nın 13 üncü maddesine eklenmesine rağmen madde hükmünün uygulamasına ilişkin usullerin açıklandığı tebliğ idare tarafından yayımlanmamıştı.

Yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” ile söz konusu şartın sağlanması bakımından idari düzenlemeler ve açıklamalar yapılmıştır.

Transfer fiyatlandırması kapsamında, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacaktır. Ayrıca ilişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır Bu şartın sağlanamadığı durumlarda taraflar ilişkili kişi sayılmayacaktır.

Ancak ortaklık ilişkisi olup olmadığına veya ortaklık oranına bakılmaksızın, kurumun idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kişiler arasında gerçekleşen işlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilecektir. Bu durumda ortaklık oranının bir önemi bulunmamaktadır.

 

Tebliğ’de detaylı örneklere yer verilmiştir.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde vergi idaresi verilen “transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form” un doldurulmasında yıllık tutarsal eşik belirlenmiştir.

Formun doldurulmasında, her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlem bilgileri ile söz konusu ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

3. Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini zamanında ve tam yerine getiren mükelleflere ceza indirimi uygulanmaktadır.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

4. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının azami yapılma süresi üç yıldan beş yıla çıkarıldığı ve geçmişe önelik anlaşma yapılması imkanı Tebliğ metnine işlenmiştir. 

5.Grup içi hizmet nedeniyle yapılan ödemeler, alınan hizmetin mahiyetine göre, iç mevzuat hükümleri ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşma hükümleri de dikkate alınmak suretiyle vergilendirilecektir.

 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğin tamamına 09/02 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir. 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.