Sirküler

Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerinin 30.04.2020 Tarihine Kadar Durdurulmasına İlişkin İç Genelge

Sirküler

04/13

09.04.2020

Konu:

* Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerinin 30.04.2020 Tarihine Kadar Durdurulmasına İlişkin İç Genelge

 

Covid-19 salgını sebebiyle 7226 sayılı Kanunda yapılan bazı düzenlemeler ile; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin İdari Yargılama Usul Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştu.

Duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktı.

 

Örneğin, ABC Ticaret A.Ş.’ ne 2 Mart 2020 Pazartesi günü bir vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ edilmesi durumunda bu ihbarnameye karşı idari yargıda dava açma süresi son günü 01.04.2020’dir. Yasa hükmüne göre, dava açma süresi 3 Mart ile 12 Mart günleri arasında işleyecek (İşleyecek süre; 10 Gün, Kalan süre; 20 Gün), 13 Mart Cuma gününe geldiğimizde süre durmuş olacaktır. Durmuş olan süre 01.05.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden tekrar işlemeye başlayacaktır. Yeni duruma göre mükellefin vergi yargısında dava açma süresinin son günü 20.05.2020 olacaktır.

 

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 31.03.2020 tarih ve 41721 sayılı iç genelge uyarınca idari yargıya başvurulmasında hak düşürücü sürelerin belirlenen tarihler arasında durduğu belirtilmekle beraber, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun yolundan vazgeçme süreleri, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerinde 30.04.2020 tarihine kadar durduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler ve süreler de 30.04.2020 tarihine kadar durmuş bulunmaktadır.

 

Söz konusu İç Genelgeye sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.