Sirküler

Yeni Torba Kanunla 2020 Yılında Yapılacak Kâr Dağıtımlarının Sınırlandırılması Öngörülmektedir.

Sirküler

04/15

13.04.2020

 

Konu:

* Yeni Torba Kanunla 2020 Yılında Yapılacak Kâr Dağıtımlarının Sınırlandırılması Öngörülmektedir.

 

Kovid 19 salgını başta toplum sağlığı olmak üzere ekonomik hayata da olumsuz yansımalarını göstermiş ve birçok işletmenin ekonomik faaliyetlerinin yavaşlaması, sınırlanması hatta kapanması noktasında kendini göstermiştir.

Söz konusu durum karşısında işletmelerin mali yapılarını ve özellikle de özkaynaklarını korumak adına, ihtiyatlılık politikası gereği, şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması için yasalaşması beklenen Torba Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na Geçici madde eklenmesi öngörülmüştür.

“GEÇİCİ MADDE 13

(1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeşini aşamaz, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.” 

Eklenmesi planlanan madde ile şirketlerin dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı, 2019 yılı net dönem kârlarının %25 ini aşamayacaktır. Aşan kısmın dağıtımı 31.12.2020 tarihine kadar ertelenmiş olup ayrıca bu tarihe kadar da genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmeyecektir.

Kanunun yasalaşması öncesinde kâr dağıtımı kararı alınmış ancak hissedarlara henüz ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, yapılacak ödemelerin 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısmının 31.12.2020 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmektedir.

Müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 03.04.2020 tarih ve 04/06 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelerine gönderilen yazıda, Bakanlığın yazısına atıfta bulunularak, kanun ile yapılması planlanan değişikliğin şirketlerin genel kurul gündemine alınması istenmişti. Bu konuda ortaya çıkan farklı yorumlara mahal vermemek adına ilgili düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu’na eklenecek geçici bir madde ile önüne geçilmesi planlanmıştır.

 

Torba Kanun yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlandığında müşavirliğimiz tarafından ayrıca duyurulacak ve gerekli açıklamalara sirkülerimizde yer verilecektir.    

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.