Sirküler

2020 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar

Sirküler

01/10

07.01.2021

KONU:

*2020 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar

 

2019 yılından devreden, Yatırım İndirimi İstisna tutarının, Ar-ge İndirimi tutarının ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarının 2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi endekslemesinde dikkate alınacak oranlar aşağıda açıklanmıştır.

 

A. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61 inci madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklanmıştır.

 

(Söz konusu Tebliğ 30.11.2020 tarih ve 11/12 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.)

 

B. Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları yurt içi üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

2020 yılı için uygulanacak artış oranı %25,15 olarak hesaplanmıştır.

 

C. Ar-Ge İndirimi:

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan ar-ge harcamaları, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Bu kapsamda 2019 yılından devreden Ar-ge harcamalarının indirimde esas alınacak endeksleme oranı; 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı olan % 9,11 ‘dir.

 

D. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarı:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırım katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

Bu kapsamda 2020 öncesinde tamamlanan yatırımlarla ilgili olarak 2020 yılına devreden yatırım katkı tutarları (henüz kullanılmamış olan); 2020 sonu itibariyle % 9,11 oranında arttırılarak dikkate alınacaktır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.