Sirküler

7326 Sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri

SİRKÜLER

06/07

09.06.2021

KONU :

* 7326 Sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri

 

Vergi Affı olarak bilinen 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (Söz konusu kanunun tam metnine 09.06.2021 tarihli ve 06/06 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.)

 

Kanunun 5. maddesinde Matrah ve Vergi Artırımına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, bu sirkülerimizde ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.  

 

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

1. MATRAH VE VERGİ  ARTIRIMI DÜZENLEMELERİ:

Kanun matrah ve vergi artışına ilişkin hükümleri ile 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 için geçerli olmak üzere; yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı, Gelir (Stopaj) veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı ve KDV Vergi Artırımı imkanı getirmektedir.

 • Matrah ve vergi artırımı, yapılan vergi türüyle ilgili olarak olası vergi incelemelerinde tam koruma sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, artırım yapılan yılda artırılan vergi türüne ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılamayacaktır.
 • Matrah ve vergi artışları; yıllık gelir ve kurumlar vergisi, KDV ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajları kapsamaktadır. Bu vergiler dışındaki vergi türlerinde (örneğin;   ÖTV, damga vergisi,  tapu harcı) geçerli değildir.  Diğer taraftan; matrah veya vergi artışı sadece artırılan vergi türü açısından bir korunma sağlanmaktadır.  Örneğin; kurumlar vergisi matrahını arttıran mükellef KDV artırımı yapmaz ise, KDV açısından yapılacak bir incelemede bulunan matrah farkı üzerinden kendisine cezalı KDV tarhiyatı yapılabilir. Bir başka husus ise; sadece matrah yada vergi artışı yapılan yıl için korunma sağlandığıdır. Örneğin; 2019 yılı için KDV artırımı yapan mükellefin bu artırımı 2019 yılına avantaj sağlarken artırım yapılmamışsa 2020 yılı inceleme sonuçlarına bir faydası olmayacaktır.

1.1. Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matrahı Artırımları:

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ilgili yıllar beyanlarını bu Kanunla belirlenen süre içinde aşağıda belirlenmiş oranlarda arttırırlarsa anılan yıllar için bu vergiler açısından inceleme ve tarhiyat yapılamayacaktır.

YILLAR

Artırım Oranı (%)

2016

35

2017

30

2018

25

2019

20

2020

15

 

 • Arttırılacak matrahlar; üzerinden % 20 oranıyla vergi hesaplanacaktır. Ancak; artırımda bulunulan yıla ilişkin yıllık beyannameler kanuni sürelerinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler zamanında ödenmişse ayrıca bu vergi türleri açısından Kanunun kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması ve kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklarla ilgili (Kanunun 2.ve 3.madde) hükümlerinden faydalanılmamışsa vergi oranı % 15 olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca artırım yapılacak ilgili yıl beyannamelerinde ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde de bu hüküm uygulanacaktır.
 • Öte yandan; arttırılacak matrahlar aşağıda belirtilen asgari matrahlardan az olamayacaktır. İlgili yılda zarar beyan edilmiş yada sair nedenlerle matrah oluşmamışsa da yine bu asgari matrahlar dikkate alınacaktır:

 

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Kurumlar Vergisi

YILLAR

Asgari Matrah Artırımı

% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi

% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi

2016

94.000,00

18.800,00

14.100,00

2017

99.600,00

19.920,00

14.940,00

2018

105.800,00

21.160,00

15.870,00

2019

112.400,00

22.480,00

16.860,00

2020

127.500,00

25.500,00

19.125,00

TOPLAM

539.300,00

107.860,00

80.895,00

 

 

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükelleflerinde

(Serbest Meslek Erbabı Dahil) Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Gelir Vergisi

YILLAR

Asgari Matrah Artırımı

% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi

% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi

2016

47.000,00

9.400,00

7.050,00

2017

49.800,00

9.960,00

7.470,00

2018

52.900,00

10.580,00

7.935,00

2019

56.200,00

11.240,00

8.430,00

2020

63.700,00

12.740,00

9.555,00

TOPLAM

269.600,00

53.920,00

40.440,00

 

İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükelleflerinde
Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Gelir Vergisi

YILLAR

Asgari Matrah Artırımı

% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi

% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi

2016

31.900,00

6.380,00

4.785,00

2017

33.200,00

6.640,00

4.980,00

2018

35.250,00

7.050,00

5.287,50

2019

37.500,00

7.500,00

5.625,00

2020

42.500,00

8.500,00

6.375,00

TOPLAM

180.350,00

36.070,00

27.052,50

 

Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Geliri) Olanlarda

Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Gelir Vergisi (istisna dikkate alınmaz)

 

YILLAR

Asgari Matrah Artırımı

% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi

% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi

2016

9.400,00

1.880,00

1.410,00

2017

9.960,00

1.992,00

1.494,00

2018

10.580,00

2.116,00

1.587,00

2019

11.240,00

2.248,00

1.686,00

2020

12.740,00

2.548,00

1.911,00

TOPLAM

53.920,00

10.784,00

8.088,00

 

 • Geliri sadece basit usulde vergilendirilen kazançtan oluşanlarda, asgari matrah bilanço esasına göre defter tutanlar için belirlenen asgari hadlerin 1/10 u, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar 1/5 i olarak belirlenmiştir. Geliri yukarıda sayılmış olanlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabına göre defter tutanlar için belirlenen asgari hadlerden aşağı matrah dikkate alınamayacaktır.
 • İşe başlama ya da bırakma gibi nedenlerle kıst dönem faaliyette bulunanlar için yukarıda belirtilen asgari matrahları ay kesirleri tam sayılmak suretiyle dikkate alınacaktır.
 • Öte yandan; stopaja tabi yatırım indiriminden (GVK madde 61) yararlanmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumlar vergisi matrahlarının yanı sıra ilgili yılda beyan ettikleri yatırım indirimi stopajı tutarlarını da (dikkat edilirse matrah değil vergi tutarı arttırılacaktır) yıllar itibariyle yukarıda belirtilen oranlarda arttırmaları şarttır. (2016 yılı için % 35, 2017 yılı için % 30, 2018 yılı için % 25, 2019 yılı için % 20 ve 2020 yılı için % 15) 

Ancak; anılan yıla ilişkin yatırım indirimi tevkifatı beyan edilmemişse bu tevkifat matrahları yukarıda kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrahların % 50 sinden az olmamak üzere gerçek tutarlarıyla beyan edilecek ve üzerinden % 15 oranıyla vergi hesaplanacaktır.

 • Yatırım indiriminden yararlanılan yılda kurumlar vergisi matrahı oluşmamış bile olsa yatırım indirimi matrah yada vergisinin artışının yanı sıra asgari matrahlar üzerinden kurumlar vergisi matrahı artışının da yapılması Kanun hükümlerinden yararlanılması bakımından şart tutulmuştur. 
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergileri, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup etme imkanı bulunmamaktadır.
 • Önceki yıllardan devreden geçmiş yıllar mali zararı bulunanların matrah artışında bir kayba uğramaları söz konusudur. Şöyle ki; zarar beyan edilen yılla ilgili matrah artışında bulunulmuşsa bu zararın yarısının 2021 ve sonrasındaki dönem kazançlarından mahsup imkanı kalkmaktadır.

 

ÖRNEK:  (A) AŞ’nin 2020 yılı mali zararı 1.000.000 TL ise, bu yılla ilgili matrah artırımında bulunulduğunda,  bu zararın 500.000 TL lık kısmının 2021 ve sonraki yıllar kazançlarından mahsup edilmesi imkanı ortadan kalkacaktır.

 • Mükellefin matrah artırımında bulunduğu yılla ilgili olarak bu vergiler açısından bir iadesi söz konusu ise, matrah artışı bu incelemenin yapılması ve sonucunda işlem yapılmasını engellemeyecektir.

 

ÖRNEK: (B) Ltd. Şti  2019 yılında sonuçlanan yıllara sari inşaat işlerinden dolayı hak edişlerinden tevkif edilmiş olan 100.000 TL  tutarındaki iadeyi almıştır. Anılan yıla ilişkin olarak matrah artırımında bulunsa bile, bu iade tutarı kapsamında daha sonra vergi incelemesi yapılabilecek, buna ilişkin olarak cezalı vergi istenilebilecektir.

 • Kanunun yayım tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımına esas dönem matrahı ile birlikte dikkate alınır. Yani artırılacak tutar, ilgili dönem matrahı ile kesinleşen tarhiyatlar toplanarak hesaplanır.

 

1.2. Katma Değer Vergisi artırımı:

KDV mükellefleri yıllar itibariyle beyannamelerinde yer alan hesaplanan KDV toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda artış yaparlarsa anılan yıllara yönelik olarak KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır:

 

YILLAR

Artırım Oranı (%)

2016

3

2017

3

2018

2,5

2019

2

2020

2

 

Dikkat edilirse matrah değil hesaplanan KDV üzerinden artış yapılacaktır. Öte yandan; aylık olarak artış söz konusu olmayıp ilgili yılın tamamı dikkate alınarak arttırılacak vergi hesaplanacaktır.

 • Hesaplama sırasında; ihraç kayıtlı ve dahil işleme belgesi kapsamındaki tecil – terkinden yararlanılan teslimlerle ilgili beyan edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir.
 • Mükellefin ilgili yıldaki beyanların tamamında istisna, veya sair nedenlerle hesaplanan KDV oluşmuyorsa, ya da sadece tecil-terkinli KDV söz konusu ise,  KDV artışı gelir ve kurumlar vergisi matrah artışına esas tutarlar üzerinden % 18 oranıyla hesaplanacaktır. Ancak, bu durumda ayrıca yıllık gelir yada kurumlar vergisi matrahı artırımı yapılması da şarttır.
 • Bir çok KDV mükellefini ilgilendiren düzenleme ise; ilgili takvim yılında hem istisna, tecil-terkin ya da diğer nedenlerle hesaplanan KDV çıkmayan dönemler hem de hesaplanan KDV bulunan dönemler bir arada bulunuyorsa mükelleflerin karşılaştırma yapması gerekmektedir. Bu durumdaki mükellefler önce yukarıdaki oranlara göre arttırılması gereken KDV tutarlarını hesaplayacak daha sonra da yıllık gelir yada kurumlar vergisi matrah artışları üzerinden %18 oranıyla KDV hesaplayacaklardır. Bu ikisi yıllar itibariyle karşılaştırılacak, hangisi yüksekse o tutar KDV artışı olarak beyan edilecektir. Eğer, gelir yada kurumlar vergisi matrah artışı üzerinden hesaplanan KDV yüksek çıkıyorsa, KDV artışının yanı sıra gelir yada kurumlar vergisi matrahı artışı yapılması da zorunludur.

 

ÖRNEK:  (D) A.Ş.’nin 2019 yılı KDV beyanlarında hem istisna hem de KDV ye tabi işlem tutarları yer almaktadır. Anılan yıla ilişkin KDV beyanlarındaki hesaplanan KDV toplamı 2.000.000 TL dır. Bunun üzerinden yapılması gerekli artış (2.000.000 TL  * % 2=) 40.000 TL dır.  Mükellefin ilgili yıl kurumlar vergisi matrahı 1.200.000 TL  olup, buna kurumlar vergisi matrah artışı ( 1.200.000  TL  *  % 20 =) 240.000 TL dır. Bu tutar üzerinden % 18 oranıyla hesaplanan KDV (240.000 TL * %18=) 43.200 TL olmaktadır.

 İki hesaplama sonucu karşılaştırıldığında kurumlar vergisi matrah artışı üzerinden hesaplanan KDV (43.200 TL), ilgili yıl KDV beyannamelerinden hareketle hesaplanan KDV artışından (40.000 TL) daha yüksek olduğundan, 2019 yılına ilişkin artırılması gereken KDV tutarı 43.200 TL olmalıdır. Bu durumda, ayrıca kurumlar vergisi matrahının da arttırılması şarttır.

Yukarıdaki örnekte aksi olsaydı; KDV artırım hükümlerinden faydalanmak bakımından ayrıca kurumlar vergisi matrahı artışı zorunluluğu olmayacaktı. Buna rağmen, kurumlar vergisi bakımından artırım yapılması kurumlar vergisi açısından da koruma sağlayacağından tavsiye olunabilir.

 • KDV artırımı yapılması, KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmasını engellemekle birlikte bunun iki istisnası mevcuttur.

 

Bunlardan birincisi, artırım yapılan yıldan devreden KDV geliyorsa, bu tutarla sınırlı olarak inceleme yapılabilmesidir.

ÖRNEK:  (V) Ltd. Şti.  2020 yılı için KDV artırımında bulunmuş olup, 2020 yılı Aralık ayı KDV beyannamesinde sonraki döneme devreden KDV tutarı 100.000 TL  dır.

Artış yapılsa bile 2020 yılı hesapları incelenerek 2020 yılı KDV indirimlerinin 100.000 TL lık kısmı reddedilebilir. Bu durumda 2020 yılına devreden KDV kalmayacağından, 2021 yılı vergilendirme dönemlerinde cezalı tarhiyat söz konusu olabilecektir.

Konuyla ilgili diğer istisna ise, KDV iadeleri yönündendir. Artırım yapılan yılda mükellefin KDV iadesi söz konusu ise, bu açıdan inceleme ve cezalı işlem yapılabilecektir.

 • Bir yıl içinde her dönem beyanname vermemiş olan mükellefler için ilgili maddede özel düzenlemeler yapılmıştır.

 

 • KDV artırımı kapsamında ödenen vergiler, indirim ya da iade konusu yapılamaz, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde KKEG olarak dikkate alınır.

 

 • Kanunun yayım tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımına esas dönem matrahı ile birlikte dikkate alınır. Yani artırılacak tutar, ilgili dönem matrahı ile kesinleşen tarhiyatlar toplanarak hesaplanır.

 

1.3. Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Artırımları:

Aşağıdaki ödemelerle ilgili stopaj artırımı yapılabilecektir:

* Ücret ödemeleri, 

* Serbest meslek kazancı elde eden gerçek kişilere yapılan ödemeler, 

* Yıllara sari inşaat taahhüt işleri yapan gerçek kişilere yapılan ödemeler, 

* Gayrimenkul sermaye iradı (kira) elde edenlere yapılan ödemeler, 

* Çiftçilerden alınan zirai mahsuller ve hizmetlerle ilgili ödemeler,

* Vergiden muaf esnaftan yapılan alışlarla ilgili ödemeler,

* Yıllara sari taahüt işi yapan kurumlara yapılan ödemeler,

* Kooperatiflere ait taşınmaz kirası ödemeleri,

*Yıllara sari taahüt işi yapan dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler,

Artışı yapılan stopaj türü ile ilgili olarak anılan yıla inceleme ve tarhiyat söz konusu olamayacaktır.

1.3.1. Ücret Stopajı Artırımları:

Özellikle kayıt ve beyan dışı ücret ödemeleri yapan işverenleri ilgilendiren bu düzenlemede;

İlgili yıla ait muhtasar beyannamelerde yer alan gayrisafi ücret ödemeleri toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda artış yapılması durumunda, ilgili yıllara yönelik ücret stopajı incelemesi ve tarhiyatı söz konusu olamayacaktır.

 

YILLAR

Artırım Oranı (%)

2016

6

2017

5

2018

4

2019

3

2020

2

 

İlgili yıla ait muhtasar beyannameler eksik verilmişse, verilen beyannamelerdeki ücret ödemelerinin ortalaması esas alınarak yıllık tutara ulaşılması öngörülmektedir. Hiç beyanname vermeyenlerde ise çalışan işçi sayısı ve asgari ücret dikkate alınarak hesaplama yapılmasına ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

1.3.2. Gerçek Kişilere Yapılan Serbest Meslek Ödemesi Stopajı Artırımları:

Bu kapsamda yapılacak stopaj artışında, ilgili yıl muhtasar beyannamelerinde bu stopaj türünde beyan edilmiş gayrisafi tutarların toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarla artış yapılacaktır:

YILLAR

Artırım Oranı (%)

2016

6

2017

5

2018

4

2019

3

2020

2

 

Anılan yılda bu kapsamda beyan yoksa, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için geçerli olan asgari matrah tutarlarının yarısı üzerinden %15 oranıyla artış hesaplanır.

Yabancı kurumlara serbest meslek kazancı çerçevesinde yapılan ödemelerle ilgili yapılması gereken stopaj bu kapsama girmemektedir.

 

1.3.3. Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira) Elde Edenlere Ödemelerle İlgili Stopaj Artışı:

Bu kapsamda yapılacak stopaj artışında, ilgili yıl muhtasar beyannamelerinde bu stopaj türünde beyan edilmiş gayrisafi tutarların toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarla artış yapılacaktır:

YILLAR

Artırım Oranı (%)

2016

6

2017

5

2018

4

2019

3

2020

2

 

Anılan yılda bu kapsamda beyan yoksa, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükelleflerindeki matrah artışında geçerli asgari matrah tutarının üzerinden %15 oranıyla artış hesaplanır.

Yabancı kurumlara gayrimenkul sermaye iradı çerçevesinde yapılan ödemelerle ilgili yapılması gerekli stopaj bu kapsama girmemektedir.

Kooperatiflere ait taşınmazlara yapılan kirası ödemeleri kapsam dahilindedir.

1.3.4. Yıllara Sari İnşaat Taahhüt İşleri Yapanlara Ödemelerle İlgili Stopaj Artışı:

İnşaat taahhüt işi yapan yabancı veya Türk kurumlarına yapılacak ödemeler de bu hükme dahildir. Bu kapsamda yapılacak stopaj artışında,  ilgili yıl muhtasar beyannamelerinde bu stopaj türünde beyan edilmiş gayrisafi tutarların toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarla artış yapılacaktır:

YILLAR

Artırım Oranı (%)

2016

1

2017

1

2018

1

2019

1

2020

1

 

Anılan yılda bu kapsamda beyan yoksa, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için geçerli olan asgari matrah tutarları üzerinden % 3 oranıyla artış hesaplanır.

1.3.5. Çiftçilerden Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetlerle İlgili Stopaj Artışı:

Bu kapsamda yapılacak stopaj artışında,  ilgili yıl muhtasar beyannamelerinde bu stopaj türünde beyan  edilmiş gayrisafi tutarların toplamı üzerinden ilgili yılda geçerli olan stopaj oranlarının %25 i oranında artış yapılacaktır:

İlgili yıllarda geçerli stopaj oranları aşağıdaki gibidir:

 

Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için  %1

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için %4

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için %2

ii) Diğer hizmetler için  %4

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0

 

Yukarıdaki tablodaki tevkifat oranlarının %25 i vergi artışı olarak dikkate alınacaktır.

Anılan yıllarda bu kapsamda muhtasar beyanname ile beyan edilen tevkifat yoksa, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için geçerli olan asgari matrah tutarları üzerinden % 2 si oranında artış yapılacaktır.

1.3.6. Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemelerle İlgili Stopaj Artışı:

Bu kapsamda yapılacak stopaj artışında, ilgili yıl muhtasar beyannamelerinde bu stopaj türünde beyan edilmiş gayrisafi tutarların toplamı üzerinden ilgili yılda geçerli olan tevkifat oranlarının % 25 i oranında artış yapılacaktır:

İlgili yıllarda geçerli tevkifat oranları aşağıdaki gibidir:

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

a) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar ile kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi faaliyette olanlara yapılan emtia bedelleri ödemeleri ile bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden, %2

b) Hurda mal alımları için , %2 

c) Diğer mal alımları için,  % 5

ç) Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan  yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlara yapılan ödemeler için %0,

d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için, %10

 

Yukarıdaki tablodaki tevkifat oranlarının %25 i vergi artışı olarak dikkate alınacaktır.

Anılan yıllardaki muhtasar beyannamelerde bu kapsamda tevkifat beyanı yoksa, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için geçerli olan asgari matrah tutarları  üzerinden  % 5 i oranında artış yapılacaktır.

 

1.3.7. Diğer Hususlar:

 • Stopaj artışı yapılması halinde ayrıca gelir yada kurumlar vergisi matrahlarının arttırılması şart değildir.

 

 • Yıl içinde işe başlama yada bırakma nedeniyle kıst dönemde faaliyet gösterilmişse ay kesri tam sayılmak suretiyle hesaplama yapılacaktır.

 

 • Kanunun yayım tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımına esas dönem matrahı ile birlikte dikkate alınır. Yani artırılacak tutar, ilgili dönem matrahı ile kesinleşen tarhiyatlar toplanarak hesaplanır.
 • Artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmayacaktır.

 

1.4.Matrah ve Vergi Artırımı İle İlgili Ortak Hususlar:

 • Matrah ve vergi artırımının 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kanunda öngörülen şekilde yapılması ve hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin peşin veya ilk taksiti 30.09.2021 ‘den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenmesi şarttır. Ödemenin altı eşit taksitte yapılması durumunda artırılan tutar 1,09 katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemeler halinde ödenir.

 

 • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.

 

 • Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, gecikme zammı ile takip ve tahsiline devam edilecek ancak bu madde hükmünden yararlanılmayacaktır.

 

 • Artırımlar nedeniyle ödenen vergilerin gider kaydı kabul edilmemektedir.

 

 • Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecektir. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri, 02.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir.

 

 • Matrah artırımı yapılması, yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce ödenmiş olan vergilerin iadesi ile ilgili talepler ile KDV’de yönünden gerçekleşen iade talepleri ile sonraki döneme devreden KDV bakımından koruma sağlamayacaktır.

 

 • Belgeleri tamamen yada kısmen sahte olarak düzenleyenler ile  defter ve belgelerini yok eden  ya da yok edip sahifelerini değiştirenler veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçlarından hüküm giyenler, 09.06.2021 tarihi itibariyle haklarında terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlara üyeliği tespit edilenler  matrah ve vergi artışı hükümlerinden faydalanamayacaktır. Buna karşılık yine Vergi Usul Kanunu’na göre kaçakçılık suçu oluşturan diğer fiilleri işleyenlerin matrah ve vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceği anlaşılmaktadır. Örneğin; sahte fatura kullananlar matrah yada vergi artışı yapabileceklerdir.

 

 • Matrah ve vergi artışı yapılmış olması, mükellefin anılan yıla ait defter ve belgelerini saklama ve inceleme elemanına ibraz etme sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

 • Daha önce haklarında vergi incelemesi yapılmış mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar içinde artırımda bulunabilir.

 

 • Öte yandan, daha önce de belirttiğimiz üzere matrah veya vergi artışı yapılmayan yıllar yada artışı yapılan yıldaki bu kapsama girmeyen vergiler açısından inceleme ve tarhiyat yapılması mümkündür.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.