Sirküler

7338 Sayılı Kanun’un Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi İle Diğer Kanunlara İlişkin Düzenlemeleri.

SİRKÜLER

10/08

28.10.2021

KONU:

*7338 Sayılı Kanun’un Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi İle Diğer Kanunlara İlişkin Düzenlemeleri.

 

26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştı. Söz konusu Değişiklik Kanunu’nun tam metnine 26.10.2021 tarihli ve 10/06 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

İş bu sirkülerimizde söz konusu Kanun’un, Vergi Usul Kanunu haricindeki, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi İle Diğer Kanunlarda yer alan düzenlemelerine yer verilecektir.

 

A. Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları Damga Vergisi Kanunu bakımından resmi daire kabul edilmiştir. Damga Vergisi Kanunu hükmüne göre bu verginin mükellefi kağıdı imza edenler olup resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler ödemektedir. Ayrıca Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecbur oldukları da belirtmek isteriz.

(Yürürlük Tarihi:26.10.2021)

2. Teminatlı sermaye piyasası araçlarının ihracında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları da dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmıştır.

(Yürürlük Tarihi:26.10.2021)

3. Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlar Damga Vergisi’nden istisna edilmiştir.

(Yürürlük Tarihi:26.10.2021)

 

B. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1. Cumhurbaşkanına tütün mamulleri ile araçlarda uygulanan ÖTV oranını 3 katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

(Yürürlük Tarihi:26.10.2021)

2. ATV ve UTV araçlar, G.T.İ.P.’ nin farklı cetvellerinde yer alabilmektedir. Özel tüketim vergisi kapsamı dışına çıkartılmasını önlemek amacıyla bu araçların vergilemesine ilişkin düzenleme yapılmış ve bunların aynı orandan vergilendirmeleri sağlanmıştır. Ayrıca motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listeye eklenen satırlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

(II) SAYILI LİSTE

 

G.T.İ.P. NO

Mal ismi

Vergi oranı (%)

87.01

Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)

25

[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)]

87.03

 

-ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

25

-Motorlu karavanlar

45

 

87.04

 

-ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

25

 

(Yürürlük Tarihi:26.10.2021)

 

C. Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1.  Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 01.01.2023 tarihine ertelenmiştir.

(Yürürlük Tarihi:26.10.2021)

Söz konusu Kanun’un tam metnine 26.10.2021 tarihli ve 10/06 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.