Sirküler

7338 Sayılı Kanun’un Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na İlişkin Düzenlemeleri.

SİRKÜLER

10/07

28.10.2021

KONU:

*7338 Sayılı Kanun’un Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na İlişkin Düzenlemeleri.

 

26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştı. Söz konusu Değişiklik Kanunu’nun tam metnine 26.10.2021 tarihli ve 10/06 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

İş bu sirkülerimizde söz konusu Kanunun Gelir Vergisi Kanunu’ ve Kurumlar Vergisi Kanunun’ da yaptığı düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

A. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmış, geçici vergi dönemleri üçer aylık dönemler olarak ilgili madde hükmüne dahil edilmiştir.

(Yürürlük Tarihi: 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde)

2. Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan vergi indiriminin koşullarında değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki; vergiye uyumlu mükellef indirimi koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmıştır. Yeni düzenleme sonrasında maddeye; indirimden yararlanmak için ilgili yıllar için kesinleşmiş tarhiyat olmaması kuralı getirildiği için, yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirim tutarının mükelleften geri alınmaması sağlanmıştır.

Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması koşulu yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini içeren vergi türleri ile sınırlandırılmıştır.

Ayrıca yapılan tarhiyat kesinleşmiş olsa bile kesinleşen tarhiyat tutarının, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan indirim tutarı üst sınırının %1’ini aşmaması durumunda vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanılacaktır.

(Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde)

3. Ticari Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin bu kazançları Gelir Vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. İstisna kapsamındaki kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine de bu kazançlar dahil edilmeyecektir.

Düzenleme çerçevesinde, basit usulde vergilenenler belge düzenlemeye ve almaya devam edecekler, kayıtları defter-beyan sistemi üzerinden tutulmaya devam edecek, kazançları gelir vergisinden istisna tutulduğundan yıllık beyannameyle beyan edilmeyecektir.

(Yürürlük Tarihi:01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde)

4. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği Gelir Vergisi kazanç istisnası kapsamına alınmıştır. Yapılan düzenlemeye göre sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin sadece bu içeriklerinden elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin sadece bu uygulamalardan elde ettikleri kazançları belli şartların yerine getirilmesi kaydıyla Gelir Vergisine tabi olmayacaktır.

Söz konusu kazancı elde edenlerin hasılatları üzerinden Bankalarca (hasılatın Türkiye’de kurulu bankalar aracılığıyla elde edilmesi şarttır, aksi durumunda istisna uygulanmayacaktır) %15 Gelir Vergisi tevkifatı yapılacaktır. Tevkifata tabi tutulan bu hasılatlar üzerinden ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Ayrıca bu kapsamda istisna kazanç elde edenlerin yapmış oldukları teslim ve hizmetlerde Katma Vergisi bakımından kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Ancak söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazanç toplamının Gelir Vergisi tarifesinin 4’üncü gelir dilimini aşması durumunda (2021 yılı için 650.000 TL) Gelir Vergisi istisnası uygulanmayacaktır.

(Yürürlük Tarihi:01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde)

5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca bu madde hükmünden önce tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergilerinin düzeltme zamanaşımı içerisinde talep edilmesi halinde çiftçilere iade edileceği belirlenmiştir.

(Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 tarihinde)

 

B. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1. Hali hazırda uygulandığı üzere yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan sermaye üzerinden, Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %50’si (bazı özel durumlarda söz konusu oran artırımlı olarak uygulanabilmektedir), kurumlar vergisi matrahından indirim yapılmaktadır.

Yapılan düzenleme ile nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için %50 olan oranın, %75 olarak uygulanması sağlanmıştır. Düzenleme ile Türkiye’ye yabancı sermaye/yurt dışından kaynak girişinin artırılması amaçlanmıştır.

(Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 tarihinden itibaren nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere aynı tarihte)

2. Kurumlar Vergisi Kanununun mevcut 32/A maddesinde yer alan indirimli kurumlar vergisinde, mükellefler yatırım teşvik belgesi kapsamında yapmış oldukları yatırımlar nedeniyle hak kazandıkları yatırıma katkı tutarlarını, gerek yatırım tamamlandıktan sonra elde ettikleri gelirlerine, gerekse de yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerine indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamak suretiyle kullanabilmektedirler.

Yapılan düzenleme ile yatırım teşvik belgesi bazında yatırım harcamasına yatırım katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10 luk kısmı, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar (Haziran ayı) talep edilmesi şartıyla, mükelleflerin tahakkuk etmiş vergi borçlarına terkin edilebilecektir. Ancak terkini istenen vergi borçları arasında Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi hariç tutulmuştur.

Ayrıca terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamayacaktır. Terkin suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırım katkı tutarından vazgeçilecektir. Örneğin 100.000 TL tutarındaki yatırıma katkı tutarını diğer vergi borçlarından terkini talep edilmesi halinde hak edilen yatırıma katkı tutarı (100.000 + 100.000 =) 200.000 TL azalmış olacaktır.

Diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamayacaktır.

(Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

 

Söz konusu Kanun’un tam metnine 26.10.2021 tarihli ve 10/06 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.