Sirküler

7341 Sayılı Kanun’la Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler.

SİRKÜLER

11/04

08.11.2021

KONU:

7341 Sayılı Kanun’la Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler.

 

06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de “7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan Kanun esas olarak ihracatın teşvik edilmesi amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi nezdinde teşvik düzenlemelerini esas almaktadır. Ayrıca ilgili kanun ile Serbest Bölgeler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanunu’nda da düzenlemeler yapılmıştır.

İş bu sirkülerimizde yapılan düzenlemelerin özetine yer verilecektir:

 

A. İhracatı Geliştirme A.Ş. Nezdinde Yapılan Vergisel Düzenlemeler:

1. 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi), Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulmuştur.

2. 5910 sayılı Kanun kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumların (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi)”, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesi kapsamına giren gelirleri tevkifat kapsamı dışına çıkarılmıştır.

3. 5910 sayılı Kanun kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumların (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi)”, kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

4. 5910 sayılı Kanun kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi)”, tarafından verilecek kefaletler harçlardan istisna olarak değerlendirilmiştir.

5. 5910 sayılı Kanun kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumların (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi), kredi teminatı sağlama işlemleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

 

B. Diğer Düzenlemeler:

1. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa eklenen “Ek Madde 4” ile 06.11.2021 tarihinden sonra faaliyete geçen Serbest Bölgelerde,  Serbest Bölge Kurucu ve İşletici (BKİ) şirketlerin bu bölgelerin kurulması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. İstisna tutulacak kazanç 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olacaktır.

Ancak bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamamaktadır.

2. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(EXIMBANK)’nin, ihracatın finansmanına ilişkin açtığı alıcı veya ihracatçı kredileri, ihracatın finansmanı amacıyla ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için verdiği garantiler, ihracatçıların mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere yaptığı ihracat kredi sigortaları ile yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerinin finansmanı ve bu kapsamda verdiği garantiler dolayısıyla lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmuştur.

3. Çek Kanunu’nda yapılan düzenleme ile üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz sayıldığı düzenlemenin süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Haliz hazırda bu hüküm 31.12.2021 tarihinde sona eriyordu.

4. Şirket tasfiye süreçlerinin hızlandırılması amacıyla alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan şirket varlığının dağıtılmamasına dair TTK’ da öngörülen altı aylık süre üç aya indirilmiştir. Böylece tasfiyenin daha kısa sürede sonuçlanması mümkün hale gelmiştir.

 

Söz konusu Kanun’un tüm hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.