Sirküler

Değerli Konut Vergisinin Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

01/11

18.01.2021

KONU:

Değerli Konut Vergisinin Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun’un ile Emlak Vergisi Kanunu içerisine “Değerli Konut Vergisi” başlığıyla yeni bir vergi ihdas edilmişti. Kanun kapsamında verginin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konutlar oluşturmaktaydı.

Daha sonra yapılan yasal düzenlemeler ile Değerli Konut Vergisi’nde değişiklikler yapılmış ve mezkûr verginin mükellefiyetinin 2021 yılı başından itibaren başlaması sağlanmıştı.

Yapılan düzenlemeler neticesinde 2021 yılında başlayacak Değerli Konut Vergisi mükellefiyetine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Değerli Konutlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

İş bu sirkülerimizde söz konusu Tebliğde yer alan düzenlemelere ilişkin özet açıklamalarda bulunulacaktır.

1. Türkiye sınırları içinde bulunan ve Emlak Vergisi Kanunu uyarınca bina vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmaktadır. Söz konusu tutar takip eden yıllar için yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak uygulanacaktır. Bu tutar 2021 yılı için 5.227.000 TL olarak belirlenmişti.

Taşınmazların mesken niteliğinin tespitinde, sadece taşınmazın kayıtlardaki niteliğine itibar edilmeyecek taşınmazın fiilen kullanım durumu da esas alınacaktır.

2. Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.

3. Mükellefiyet temel olarak mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin Emlak Vergisi Kanunu’nun 42 inci maddesinde belirlenen tutarı (2020 yılı için: 5.000.000 TL, 2021 Yılı İçin: 5.227.000 TL) aştığı tarihi izleyen yılda başlayacaktır.

4. Değerli konut vergisi, Tebliğ ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi ve (Ek 1B) 2 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunacaktır. Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, mükellefiyetin başladığı yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.

 

Beyannamenin elektronik ortamda da verilmesi mümkün olup, beyanname eğer elektronik ortamda verilecekse taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilecektir.

Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlayacak, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilecektir.

5. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanacaktır.

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Örnek 1:

Mükellef Bay (A) 'nın Sahip Olduğu Mesken Nitelikteki Taşınmazları

Mesken Nitelikli Taşınmazların 2020 Yılı Vergi Değeri

Mükellefiyet Durumuna İlişkin 1. Tespit

Mükellefiyet Durumuna İlişkin 2. Tespit

1. Taşınmaz

4.900.000,00-TL

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aşmadığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmeyecektir.

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aşmadığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmeyecektir.

2. Taşınmaz

6.000.000,00-TL

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aştığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmektedir.

Mükellefin bu sıradaki taşınmazı ile 3 sıradaki taşınmazının vergi değeri, Değerli Konut Vergisinin konusuna girdiğinden en düşük değere sahip 2 inci taşınmaz vergiden muaf olacaktır. Ancak mükellef tarafından bu taşınmaz için Tebliğ'in ekinde yer alan (Ek 2A) bildirim, 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

3. Taşınmaz

6.500.000,00-TL

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aştığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmektedir. 

Taşınmazın 2021 yılı vergi değeri üzerinden, 2021 yılı tarifesi esas alınarak değerli konut vergisi hesaplanacaktır. Bu konuta ilişkin beyanname 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

 

Örnek 2:

Mükellef Bay A'nın Sahip Olduğu Mesken Nitelikteki Taşınmazları

Mesken Nitelikli Taşınmazların 2020 Yılı Vergi Değeri

Mükellefiyet Durumuna İlişkin 1. Tespit

Mükellefiyet Durumuna İlişkin 2. Tespit

1. Taşınmaz

5.500.000,00-TL

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aştığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmektedir.

Mükellefin 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü sıradaki taşınmazının vergi değeri, değerli konut vergisinin konusuna girdiğinden en düşük değere sahip (taşınmazların aynı değerde olmasa durumunda, taşınmazı serbestçe belirleyebilir) 1 inci taşınmazı vergiden muaf olacaktır. Ancak mükellef tarafından bu taşınmaz için Tebliğ'in ekinde yer alan (Ek 2A) bildirimi 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

2. Taşınmaz

5.500.000,00-TL

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aştığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmektedir.

Taşınmazın 2021 yılı vergi değeri üzerinden, 2021 yılı tarifesi esas alınarak değerli konut vergisi hesaplanacaktır. Bu konuta ilişkin beyanname 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

3. Taşınmaz

7.600.000,00-TL

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aştığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmektedir. 

Taşınmazın 2021 yılı vergi değeri üzerinden, 2021 yılı tarifesi esas alınarak değerli konut vergisi hesaplanacaktır. Bu konuta ilişkin beyanname 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

4. Taşınmaz

10.500.000,00-TL

Binanın vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 TL’ yi aştığından mesken nitelikteki taşınmaz verginin konusuna girmektedir. 

Taşınmazın 2021 yılı vergi değeri üzerinden, 2021 yılı tarifesi esas alınarak değerli konut vergisi hesaplanacaktır. Bu konuta ilişkin beyanname 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

 

6. Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, mesken nitelikli taşınmazın, değerli konut vergisinin konusuna girip girmeyeceğinin belirlenmesinde ve matrahın hesaplanmasında taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacakken elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu olacaklardır.

 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli bir taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, payları için ilgili vergi dairesine münferiden beyanname vermek ve payları oranında tarh ve tahakkuk ettirilen değerli konut vergisini ödemekle zorundadırlar.

 

Örnek 3:

 

Sahip Olunan 1. Mesken

Sahip Olunan 2. Mesken

 

Mükellefler

9.000.000 TL Vergi Değerine Sahip Paylı Mülkiyete Tabi Meskene Ait Pay Oranları ve Değerleri

Sahip Olunan Diğer Meskenlerin Vergi Değerleri

 Mükellefiyet Durumuna İlişkin Tespit

Bay (A)

Pay Oranı: 1/3 - Pay Değeri:3.000.000-TL

Başka bir meskeni bulunmamaktadır.

Tek meskene sahip olduğu için söz konusu vergiden muaftır. Pay değerinin muafiyete etkisi bulunmamaktadır.

Bay (B)

Pay Oranı: 1/3 - Pay Değeri:3.000.000-TL

5.500.000-TL

Bay (B)’nin, 5.500.000 TL bina vergi değerine sahip taşınmazı, sahibi olduğu en düşük değerli taşınmaz olduğundan bu vergiden muaf olacaktır. Ancak Bay (B), paylı mülkiyete sahip olduğu 9.000.000 TL değerindeki taşınmazı için, pay değerine ve pay oranına bakılmaksızın, Değerli Konut Vergisi Beyannamesini döneminde verecektir. Bay (B) adına, paylı mülkiyete sahip olduğu taşınmazı için 2021 yılı vergi değeri üzerinden, 2021 yılı tarifesi esas alınarak Değerli Konut Vergisi hesaplanacaktır. Bay (B) hesaplanan bu vergiden payı oranında (1/3) sorumlu olacaktır. 5.500.000 TL tutarındaki en düşük değere sahip vergiden muaf taşınmaz için ise Bay (B) tarafından Tebliğ'in ekinde yer alan (Ek 2A) bildirimi 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

Bay (C)

Pay Oranı: 1/3 - Pay Değeri:3.000.000-TL

6.500.000-TL

Bay (C)’nin, 6.500.000 TL bina vergi değerine sahip taşınmaz, sahibi olduğu en düşük değerli taşınmaz olduğundan bu vergiden muaf olacaktır. Ancak Bay (C), paylı mülkiyete sahip olduğu 9.000.000 TL değerindeki taşınmaz için, pay değerine ve pay oranına bakılmaksızın, Değerli Konut Vergisi Beyannamesini döneminde verecektir. Bay (C) adına, paylı mülkiyete sahip olduğu taşınmazın için 2021 yılı vergi değeri üzerinden, 2021 yılı tarifesi esas alınarak Değerli Konut Vergisi hesaplanacaktır. Bay (C) hesaplanan bu vergiden payı oranında (1/3) sorumlu olacaktır. 6.500.000 TL tutarındaki en düşük değere vergiden muaf taşınmaz için ise Bay (C) tarafından Tebliğ'in ekinde yer alan (Ek 2A) bildirimi 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının 20 sine kadar konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir.

 

7. Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

Örnek 4: 

Müteahhit (C) ile (D) şahsı arasında %60 müteahhit %40 arsa sahibi paylaşımlı her biri 250 m2 net alana sahip 100 dairelik bina inşaatına ilişkin kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. İnşaatın bitiminde 60 daire müteahhidin, 40 daire arsa sahibinin olacaktır. Müteahhit (C), kendisine kalan 60 dairenin 45’ini 2020 yılı içerisinde satmıştır. Bu durumda müteahhide kalan 15 dairenin aynı yıl içerisinde bina vergi değerleri, Değerli Konut Vergisi için belirlenen tutarı aşmış olsa dahi söz konusu daireler ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği, kiraya verilmediği veya sair surette kullanılmadığı sürece değerli konut vergisinden muaf olacaktır.

8. Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir.

9. Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu taşınmazların tamamı için Tebliğ ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesini kullanarak tek beyanname vereceklerdir.

10. Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilir. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

11. Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin yapılacak beyanlarda ise Tebliğ ekinde yer alan (Ek 1B) 2 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi kullanılacaktır. Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanlarda, her bir taşınmaz için ayrı beyanname verilecektir

12. Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin verilen beyannamelerin ekine, maliklerden birden fazla değerli konut vergisinin konusuna giren mesken nitelikli taşınmaza sahip olup da elbirliği mülkiyete konu taşınmazı en düşük değerli mesken nitelikli taşınmaz kapsamında olanlar, Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim”i, değerli konut vergisinin konusuna giren tek meskeni olanlar ise Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2B) “Tek Meskeni Olanların, Elbirliği Mülkiyete Konu Bu Meskenine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Taahhüt Belgesi”ni dahil edeceklerdir.

13. Takip eden yıllar için mükellefler tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmeye devam edilecektir. Her yıl için verilen beyannameye, beyannamenin verildiği yıl ve bir önceki yıla ilişkin bina vergi değerini gösteren belgenin eklenmesi zorunludur.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.