Sirküler

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesine ve Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/02

                                                                                                                              07.04.2021

KONU :

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesine ve Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere 31.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun pay senetlerine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmıştı.

 

Söz konusu değişikliklere yer verdiğimiz sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 04.01.2021 tarih ve 01/05 sayı ile yayımlanmıştı.

7262 sayılı Kanun ile TTK’nın pay senedi hükümlerinde yapılan değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

  • Yönetim kurulunun, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetleri pay sahiplerine dağıtmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirmesi ilişkin TTK’ da düzenleme yapılmış, ayrıca kayden izlenmeyen hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, devrin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için pay senedini devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilmişti.
  • Hamiline yazılı pay senedini devralan tarafından gerekli bildirimde bulunulmazsa, devralan TTK’dan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacağı hükme bağlanmıştı.
  • Hamiline yazılı pay sahipliğine ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirmeyen şirketler ile hamiline yazılı pay senedini devralmasına rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay sahipleri hakkında idari para cezası uygulanacaktı.
  • Hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurmaları gerekmekteydi.

 

Bu defa, Ticaret Bakanlığı tarafından 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler ve pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden sağlanmasının usul ve esasları belirlenmiştir.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki söz konusu Tebliğ SPK hükümleri uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışındaki hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketleri kapsamaktadır.

Düzenlemeler 06.04.2021 tarihi itibariyle, hali hazırda hamiline yazılı pay senedine sahip olanları da kapsamakta olup, bu kişiler MKK’ye bildirilmek üzere pay senetleri ve Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun (ek-2) iki suret halinde düzenlenen formla birlikte hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirkete başvuracaklardır. Pay senedi ve pay sahibine ilişkin gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler şirketi temsile yetkili olanlarca beş iş günü içinde MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilecektir.

Pay sahipleri, şirkete başvurmamaları halinde TTK’dan doğan paya bağlı haklarını başvuruda bulununcaya kadar kullanamayacaklardır.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri; şirket ve üçüncü kişiler hakkında, zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm ifade edecektir.

Geçiş hükümlerine göre; 31.12.2021 tarihine kadar genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken, MKK’ye bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz şirket tarafından MKK’ye bildirilmeyen pay sahipleri de dikkate alınabilecektir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.