Sirküler

KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Değişiklikleri İçeren KDV Tebliği (Seri No:35) Yayımlandı.

Sirküler

02/06

17.02.2021

Konu:

* KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Değişiklikleri İçeren KDV Tebliği (Seri No:35) Yayımlandı.

 

 

16.02.2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

1. Kısmi KDV tevkifatı uygulamasında, KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulan belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kuruluşlar eklenmiştir.

  • Sigorta ve reasürans şirketleri,
  • Sendikalar ve üst kuruluşları,
  • Vakıf üniversiteleri,
  • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

2. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat uygulamasında yapım işleri;

  • Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri,
  • KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri  şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

Böylece belirlenmiş alıcı haricindeki diğer KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır. İlk aşamada 5 milyon TL’yi aşmamakla beraber; projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

3. Bazı kısmi KDV tevkifatlarında oran değişiklikleri yapılmıştır:

 

Hizmet Türü

Eski KDV Tevkifat Oranı

Yeni KDV  Tevkifat Oranı

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri

5/10

7/10

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

7/10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

9/10

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

7/10

Yapım İşleri ve Yapım İşleriyle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri

3/10

4/10

 

Ayrıca kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde alınacak hizmetlerde uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

 

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

İşlem Türü

Oran

   

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

(Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü)

9/10

(Eski Oran:7/10)

Tevkifat Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Atık Yönetimi Hizmetleri

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti

Yapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. bölümü)

4/10

(Eski Oran:3/10)

4/10

(Eski

Oran:3/10)

4/10

(Eski Oran:3/10)

Bina ve Arazi Hizmetleri

 

4. Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları kısmi KDV tevkifatı kapsamına alınmış olup KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcıların yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifat kapsamı dışındadır.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel etmeyecektir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak taşımacılığı fiilen ifa eden alt firma, taşımacılık hizmetini yüklenen firmaya düzenleyeceği faturada KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6. Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları kısmi KDV tevkifatı kapsamına alınmış olup KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcıların reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

 

7. KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

8. Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

9. Tevkifata tabi işlemler kapsamında olan KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Değişiklik öncesinde alıcı tarafından beyan ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmesi şart değildi.

 

Söz konusu Tebliğ 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.