Sirküler

Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliğini de İçeren 7316 Sayılı Kanun Yayımlandı

SİRKÜLER

04/03

                                                                                                                              22.04.2021

KONU :

* Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliğini de İçeren 7316 Sayılı Kanun Yayımlandı

 

KURUMLAR VERGİSİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİNİ DE İÇEREN 7316 SAYILI KANUN YAYIMLANDI:

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun ile aşağıda yer alan Kanunlar değişiklik yapılmıştır:

  • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
  • İşsizlik Sigortası Kanunu,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu,
  • Sermaye Piyasası Kanunu,
  • 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İş bu sirkülerimizde 7316 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin özetine yer verilecektir.

 

1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler: 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na “Geçici Madde 13” eklenmiştir. Eklenen madde ile 2021 yılı için %20 olan Kurumlar Vergisi Oranının, 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanması hükme bağlanmıştır.

Oran değişikliğinin yürürlük tarihi; 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 7316 sayılı Kanunun yayımı tarihidir.

Yürürlük tarihi dikkate alındığı 2021 yılı Kurum Kazançları için geçerli olacak %25 oranındaki Kurumlar Vergisi oranı, 2021 yılı 1. Geçici Vergi Dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmayacaktır. Uygulama 2021 yılı 2. Geçici Vergi Döneminde itibaren geçerli olacaktır.

 

2. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

a) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan mallar için vergiyi doğuran olaylardan biride; komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malın alıcıya teslim edilmesidir.

Yapılan düzenleme ile sadece (III) sayılı listede yer alan malların (Tütün ve tütün mamülleri ile alkollü ve bazı gazlı içecekler), komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imlatçılar tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hükme bağlanmıştır. 

Yürürlük tarihi: 22.04.2021 tarihinde 

 

3. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

a) Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren (Nace Kodlarına göre) işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de nakdi ücret destek tutarının da 50 TL ye çıkarılması hükme bağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 22.04.2021 tarihinde 

b) Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren (Nace Kodlarına göre) işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların bu aylar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamının işsizlik fonundan karşılanması hükme bağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 22.04.2021 tarihinde 

 

4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

İlgili Kanunu’nun 17 inci Ek Maddesinde; bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği hükme bağlanmıştı.

Yapılan düzenleme ile geriye yönelik teşvik uygulaması kaldırılmıştır.

Maddenin ilgili fıkrasının yeni hali aşağıdaki gibidir:

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.”

Yürürlük tarihi: 01.05.2021 tarihinden itibaren 

 

5. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Yapılan Düzenlemeler:

a) Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkan sağlanmış olup ayrıca haczedilen menkul malların elektronik ortamda satılması mümkün hale gelmiştir. Düzenleme öncesinde menkul malların satışı sadece açık arttırma ve peşin para ile satılabiliyordu.

b) Haczedilen malın menkul malların satışında Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alması hükme bağlanmıştır.

c) Haczedilen menkul malın, arttırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faiz oranında faiz alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.

d) Haczedilen gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmıştır. Düzenleme öncesinde bu mallar sadece açık arttırma ile satılabiliyordu.   

Bu değişikliklerin yürürlük tarihi: 22.04.2021 tarihinde

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.