Sirküler

Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergisinin Mahsubu İle Geçici Verginin Mahsubuna İlişkin Değişiklikleri İçeren GV Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/02

                                                                                                                              06.10.2021

Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergisinin Mahsubu İle Geçici Verginin Mahsubuna İlişkin Değişiklikleri İçeren GV Tebliği Yayımlandı.

 

06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (Seri No:315) yayımlanmıştır.

İş bu sirkülerimizde değişiklik Tebliğinde yapılan düzenlemelerin özetine yer verilecektir.

1.Tevkif yolu ile yıl içinde kesilen vergilerin nakden iade edilecek tutar sınırı 50.000,00 TL (eski tutarsal eşik: 10.000,00 TL) olarak değiştirilmiştir. Değişiklik sonrasında mükellefler tarafından tevkif yoluyla kesilen vergilerin 50.000,00 TL geçmemesi halinde Tebliğ’de yer alan belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi şartıyla iade tutarı inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

Nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır.

 

Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde (1A) istenilmesine devam edilecektir.

 

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 Türk Lirasını aşması halinde, 50.000 Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir. 50.000 Türk Lirasına kadar olan kısım ise, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecektir.

 

2. Tevkif yolu ile yıl içinde kesilen vergilerin nakden iade talebinin 500.000 TL’ye kadar olan kısmı (eski tutarsal eşik: 100.000 TL)  mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecektir.

Nakden İade talebinin 500.000 TL’ yi (eski tutarsal eşik: 100.000 TL) aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

3. Nakden iade edilecek tutarsal eşikler Tebliğin yayımı tarihinden itibaren her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Değişiklik öncesinde tutarsal eşikler yeniden değerlemeye tabi değildi.

4. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile ilgili kesinti yolu ile ödenen vergilerden doğan iade talepleri için (1A), geçici vergiden doğan iadeler için (1B) ve vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerinde vergi hatası nedeniyle fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, mükellefe diğer vergi borçlarına mahsup talebinin (1C) iade talep dilekçeleri ile yapılacağı Tebliğe işlenmiştir.

5. 06.10.2021 tarihi itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri hakkında yeni Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.