Sirküler

7338 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İle Amortisman Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine ilişkin e-Beyanname Kullanıma Açılmıştır.

SİRKÜLER

03/02

03.03.2022

KONU:

7338 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İle Amortisman Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine ilişkin e-Beyanname Kullanıma Açılmıştır.

 

26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve yayımlanan Kanun ile taşınmazlar ile amortisman tabi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin düzenlemelerE yer verilmişti.

 

Öncelikle belirtmek gerekirse yeniden değerleme müessesi Vergi Usul Kanunu’nun ;

 

  • Geçici Madde 31 (Eski Düzenleme),
  • Mükerrer Madde 298 (Yeni Düzenleme),
  • Geçici Madde 32 (Yeni Düzenleme)’de, düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Eski düzenleme olarak nitelendirilebilecek yeniden değerme uygulaması (VUK Geçici Madde -31) 31.12.2021 tarihi itibariyle son bulmuştur.

 

7338 sayılı Kanun ile getirilen yeniden değerleme uygulaması ise (Yeni Düzenleme;VUK Mükerrer Madde 298/Ç ile VUK Geçici Madde 32) mükellefler tarafından 2022 ve takip eden yıllarda yararlanabilecek bir düzenlemedir.

 

Söz konusu düzenlemelerin ayrıntılarına 02.11.2021 tarih ve 11/02 sayılı sirkülerimizde yer verildiğinden söz konusu ilgili Kanun hükümleri iş bu sirkülerimizde ayrıntılı olarak yeniden ele alınmamıştır.

 

Özet olarak ifade etmek gerekirse; 7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298/Ç maddesine eklenen hüküm ile 01.01.2022 tarihinden itibaren tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin (Kanunda tahdidi olarak sayılanlar hariç) bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış amortismanlarını yeniden değerleme imkanı sürekli hale getirilmiştir.

 

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesine eklenen yeniden değerleme ise Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin devamı niteliğindeki yeniden değerlemedir.

 

Şöyle ki; VUK’ nun Mükerrer 298 inci maddesi yeniden değerleme yapabilecek mükellefler (bu değerlemeye yıllık/sürekli değerlemede diyebiliriz) bu değerlemeyi yapmadan önceki hesap dönemi sonu itibariyle bilançolarında kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyebileceklerdir. Geçici 32’nci madde kapsamında yeniden değerleme sadece bir kez, VUK’nun mükerrer 298 inci maddesinin uyarınca yapılacak yeniden değerleme öncesinde olmak üzere yapılabilecektir. Bu sebeple Geçici 32’ nci değerleme tek seferlik yeniden değerleme olarak kabul edilebilecektir.

 

Örneğin; 2022 yılının 1.Geçici Vergi döneminde yıllık olarak yeniden değerleme yapmak isteyen bir mükellef 31.12.2021 sonu itibariyle Geçici 32 madde kapsamında iktisadi kıymetlerini Yİ-ÜFE katsayılarını dikkate alarak yeniden değerleyebilecektir. Geçici 32 madde kapsamında yapılacak yeniden değerlemede Geçici 31 inci maddede olduğu gibi iktisadi kıymetlerin ilk iktisap edildikleri tarihten VUK’nun Mükerrer 298 inci maddesi kapsamında yıllık yeniden değerleme yapmadan önceki hesap dönemi sonuna kadar değer artışları taşınacaktır. (Bu taşıma sırasında değer artışı üzerinden %2 vergi ödenecektir.)

Bu mükellef 2021 yılı sonu değerlenmiş iktisadi kıymetler için 2022 yılı ve sonraki hesap dönemlerinde ise (Geçici Vergi Dönemleri dahil) VUK’nun Mükerrer 298 inci maddesi kapsamında yıllık yeniden değerleme yapabilecektir. (Yıllık yeniden değerlemede değer artışı üzerinden vergi hesaplanmayacaktır.)  

Örneğin; İktisadi kıymetlerini Mayıs 2021 sonu Yİ-ÜFE oranlarına göre VUK’nun Geçici 31 maddesi kapsamında yeniden değerleyen bir mükellef 2022 yılında yıllık yeniden değerlemeye başlamadan önce söz konusu iktisadi kıymetlerini Haziran Yİ-ÜFE ile Aralık Yİ-ÜFE oranlarına göre yeniden değerleyebilecektir. (Bu değerleme yine vergili olacaktır.)

Bu mükellefin 2019 yılında iktisap ettiği bir varlık için 31.12.2021 tarihine kadar VUK’nun Geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerleme hükümlerinden yararlanmadığını düşünelim. Bu mükellef 01.01.2022 tarihinden sonra da 2019 yılından VUK’nun Mükerrer 298 inci maddesi kapsamında yıllık yeniden değerleme yapmadan önceki hesap dönemi sonuna kadar (örneğin 2021 yılı sonu) Yİ-ÜFE oranları dikkate alınarak yeniden değerleyebilecek, 2022 hesap döneminde ise yıllık yeniden değerlemeye geçebilecektir.

 

VUK’nun Geçici 32 maddesi kapsamında yapılacak yeniden değerleme Geçici 31 inci madde de olduğu gibi %2 oranında vergili olacaktır. Bu vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

 

Bu kapsamda VUK Geçici 32 maddesi kapsamında yeniden değerleme yapmak isteyen mükellefler için e-beyanname programı kullanıma 26.02.2022 tarihinde açılmıştır.

 

 

 

Yeniden değerleme uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olup, söz konusu Bakanlık tarafından açıklanacak düzenleyici Tebliğ yayımlandığında sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.