Sirküler

Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

SİRKÜLER

07/01

04.07.2022

KONU:

Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.

 

ASGARİ ÜCRET:

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 01.07.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Kararı uyarınca 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında içinde geçerli olacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi ilan edilmiştir. (01.07.2022 tarihli Mükerrer Sayılı Resmi Gazete):

 

Uygulandığı Dönem

Günlük

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022

215,70 TL

 

Buna göre 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarı 6.471,00 TL olmaktadır.

 

SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI:

6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmişti.

Buna göre; değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

 

2022 Yılı İçin: (01 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022)

 

Aylık Tutar

Alt sınır (Taban)

   6.471,00 TL

Üst sınır (Tavan)

48.532,50 TL

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca; sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren ödeyecektir. Aynı Kanunun 80/b Maddesine göre; Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ’de gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

 

Asgari ücret tespit komisyonu kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.