Sirküler

GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 28.06.2022

Sirküler

06/08

                                                                                                                                                                                               28.06.2022

KONU :

 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.

 

28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 maddesi kapsamında belirlenen bazı kazanç ve iratlara uygulanacak indirimli tevkifat oranlarının süresi uzatılmıştır.

1. Aşağıda yer verilen iratlar üzerinden hesaplanacak indirimli vergi tevkifatının süresi 31.12.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Hali hazırda söz konusu iratlar için indirimli tevkifat uygulaması 30.06.2022 tarihine kadar uygulanmaktaydı.

 

Madde 1-…

d) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından,

1)…

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

 

Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

2. 28.06.2022 ile 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, tevkifat oranı %5 olarak uygulanacaktır. (Söz Konusu madde, 5752 sayılı Karar ile 2006/10731 sayılı Karara yeni eklenmiştir.)

 

3. 23.12.2020 ile 31.12.2022 tarihi arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından ihraç edilen gelir ve kazançlara 2006/10731 sayılı BKK ‘ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %0

 

Ayrıca 23.12.2020 ile 31.12.2022 tarihi arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen,(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara 2006/10731 sayılı BKK ‘ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanacaktır.

 

 

Söz konusu Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.