Sirküler

İhracat İstisnası Senaryosunda Düzenlenen Fatura Tipine Yeni Kod Eklenmiştir.

SİRKÜLER

06/05

23.06.2022

KONU:

İhracat İstisnası Senaryosunda Düzenlenen Fatura Tipine Yeni Kod Eklenmiştir.

 

41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile mal ihracından doğan KDV iade usullerine bir yenisi eklenmiş ve “İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade” KDV iade sisteminde yerini almıştı.

 

Buna göre imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebileceklerdir. Uygulama ihtiyari olup bu iadeden imalatçılar faydalanabilmektedir.

 

(Söz konusu Tebliğ açıklamalarına 22.04.2022 tarih ve 04/09 sayılı sirkülerimizde yer verdiğimizden iş bu sirkülerimizde, tekrardan kaçınmak amacıyla, yeni düzenlemeye yer verilmeyecektir.)

 

KDV Genel Uygulama Tebliğ’inde yapılan düzenleme paralelinde;

 

  • KDV e-beyannamesine “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna 338 “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2)]” kodu eklenmiştir.

 

  • Ayrıca e-fatura paketinde “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına (339) ve (340) kodları eklenmiş, “İhracat Senaryosu” nda yer alan (301) kodunun yanında (338) kodu da seçimlik olarak eklenmiştir.

 

e-fatura yeni kod açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

 

TAM İSTİSNA KODLARI LİSTESİ

KODU

ADI

338

İmalatçıların Mal İhracatları (*)

339

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler

340

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler

 

(*) KDV beyannamelerinde (301) koduna giren işlemler KDV Kanunu’nun (Md. 11/1-a) Mal İhracından kaynaklanan istisna türüdür. Bu istisna türünün yanına aynı Kanunu’nun 32 inci maddesi maddesine dayanılarak (338) kod “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2)]” aynı beyannameye eklenmiştir. Böylece e-belgeler ile KDV beyannamesinin kod uyumları gerçekleştirilmiştir.

 

 

Faturanın düzenlendiği tarihte, firmanın KDV iade seçimlik hakkının hangisinden olacağı belli olmayabilir. Uygulamanın da yeni olması nedeniyle GİB’in bu konuda detaylı açıklaması bulunmamaktadır. Ancak 301 mal ihracatı, hem imalatçı  ihracatçıları hemde hazır alınıp ihraç edilenleri kapsadığından (338)  “İmalatçıların Mal İhracatları kodu ile düzenlenen faturalar için  sonrasında, 301 kodu ile eskisi gibi yüklenim yapılarak iade istenebileceği görüşündeyiz. Bu konuda GİB’in açıklama yapması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.