Sirküler

İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/03

16.05.2022

KONU:

* İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesinin yedinci fıkrasında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı; sekizinci fıkrasında sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı, bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacağı; dokuzuncu fıkrasında ise, yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.

 

Konuya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 20 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 14.05.2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

 

İş bu sirkülerimizde düzenleyici Genel Tebliğ’de yer alan açıklamaların özetine yer verilecektir.

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki 2022 yılı Kurumlar Vergisi oranı, para ve sermaye piyasalarında yer alan şirketler hariç,%23 tür. 1 puanlık Kurumlar Vergisi indiriminden faydalanacak şirketler için Kurumlar Vergisi oranı %22 olacaktır.

 

1. 1 puanlık indirim oranı, ihracat yapan şirketler ile üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanabilecektir.

 

2.  Tebliğ düzenlemesi gereğince 1 puanlık indirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamına girmeyen faaliyetlerin birlikte yapılması halinde indirimli kurumlar vergisi uygulanılacak kazanç ayrı olarak tespit edilecektir. Bu sebeple mükellef tarafından defter kayıtlarında, ihracat ve üretim faaliyeti sırasında ortaya çıkan hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrıca izlemeleri, diğer faaliyetler ile bu faaliyetlere bağlı unsurları ilişkilendirmemeleri gerekmektedir.  

 

3. 1 puanlık indirim 2022 ve takip eden yıllarda bu faaliyetlerden doğan kazançlara uygulanabilecektir. Özel hesap dönemine bağlı mükellef ise 2022 takvim yılından başlayan özel hesap dönemleri için bu indirimden faydalanabilecektir.

 

4. İhracat faaliyetinin kapsamına mal ve hizmet ihracatı dahil olup hizmet ihracatında önemli olan hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış ve bu hizmetten yurt dışında faydalanılmış olmasıdır. Ayrıca transit ticaret kapsamındaki ihracat gelirini de 1 puanlık Kurumlar Vergisi indirimi uygulanabilecektir.

 

5. Mükelleflerin ihracat faaliyetinden elde edilen kazançlarının yanı sıra diğer faaliyetlerinin de elde ettikleri kazançlarının da bulunması halinde, ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. Ancak 1 puanlık indirim uygulanacak kazanç tutarı gerek ihracattan elde edilen kazancı gerekse de ilgili dönem kurum matrahını aşamayacaktır.

 

Örnek 1: A A.Ş.’nin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

a

İhracattan Elde Edilen Kazanç

 1.200.000,00

b

Diğer Kazanç (1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan)

    800.000,00

c

Ticari Bilanço Karı

 2.000.000,00

d

KKEG

    200.000,00

e

Taşınmaz Satış Kazancı

-   100.000,00

f

Bağış ve Yardım

-   100.000,00

g

Matrah

 2.000.000,00

 

 

 

h

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah (g*(a/c))

 1.200.000,00

ı

İndirimli Kurumlar Vergisi (h*0,22)

    264.000,00

 

 

 

j

Genel Orana Tabi Matrah (g-h)

    800.000,00

k

Genel Kurumlar Vergisi (j*0,23)

    184.000,00

 

 

 

 

Toplam Kurumlar Vergisi

    448.000,00

 

Örnek 2: A A.Ş.’nin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:    

 

a

İhracattan Elde Edilen Kazanç

  600.000,00

b

Diğer Faaliyet Zararı

-   100.000,00

c

Ticari Bilanço Karı

  500.000,00

d

KKEG

    300.000,00

e

Matrah

  800.000,00

     

h

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah (a)

    600.000,00

 

Çünkü İhracattan Elde Edilen Kazanç Ticari Bilanço Karından Büyüktür.

 

 

Bu örnekte şirketin Kurumlar Vergisi matrahının 800.00,00 TL yerine diğer indirim ve istisnalar veya geçmiş yıl zararları sebebiyle 200.000,00 TL olması durumunda 1 puan indirim uygulanacak matrah 200.000,00 TL ile sınırlı olacaktır.

 

6. Üretim faaliyetinden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi için mükelleflerin hem sanayi sicil belgesine sahip olmaları hem de fiilen üretim faaliyetinde bulunmaları gerekmektedir. Sanayi şirketleri için bu iki şart bir arada aranmaktadır. Bu şartları sağlamaları kaydıyla yazılım, bilişim vb. alanlarda gerçekleştirilen kazançlara da kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanabilecektir. Üretim faaliyetinden elde edilen kazancın tespitinde üretilen ürünlerin yurt dışına veya yurt içine satışının bir önemi bulunmamaktadır.

7. Birden fazla konuda üretim faaliyetin bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazançların tespitinde, üretimden elde edilen kazançlar (zararlar) bir bütün olarak dikkate alınacaktır.

Mükelleflerin üretim faaliyetinden elde edilen kazançlarının yanı sıra diğer faaliyetlerinin de elde ettikleri kazançlarının da bulunması halinde, üretimden kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, fiili üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. Ancak 1 puanlık indirim uygulanacak kazanç tutarı gerek üretimden elde edilen kazancı gerekse de ilgili dönem kurum matrahını aşamayacaktır.

 

Örnek 3: B A.Ş.’nin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

a

Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç

 1.400.000,00

b

Diğer Kazanç (1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan)

    600.000,00

c

Ticari Bilanço Karı

 2.000.000,00

d

KKEG

    500.000,00

e

Geçmiş Yıl Zararı

-1.200.000,00

f

Matrah

 1.300.000,00

 

 

 

g

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah (f*(a/c))

    910.000,00

h

İndirimli Kurumlar Vergisi (g*0,22)

    200.200,00

 

 

 

ı

Genel Orana Tabi Matrah (f-g)

    390.000,00

j

Genel Kurumlar Vergisi (ı*0,23)

     89.700,00

 

 

 

 

 Toplam Vergi

    289.900,00

 

Örnek 4: B A.Ş.’nin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

     

a

X Ürünlerinin Üretiminden Elde Edilen Kazanç

 3.800.000,00

b

Y Ürünlerinin Üretiminden Elde Edilen Zarar

-1.200.000,00

c

Z Ürünlerinin Üretiminden Elde Edilen Zarar

-1.800.000,00

d

Diğer Kazanç (1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan)

 1.200.000,00

e

Ticari Bilanço Karı

 2.000.000,00

f

KKEG

 1.000.000,00

g

Geçmiş Yıl Zararı

-2.000.000,00

h

Matrah

 1.000.000,00

 

 

 

ı

Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Net Kazanç (a+b+c)

    800.000,00

j

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah (h*(ı/e))

    400.000,00

k

İndirimli Kurumlar Vergisi (j*0,22)

     88.000,00

 

 

 

l

Genel Orana Tabi Matrah (h-j)

    600.000,00

m

Genel Kurumlar Vergisi (l*0,23)

    138.000,00

 

Toplam Vergi

    226.000,00

 

8. Üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın tamamı veya bir kısmı ihracattan kaynaklansa bile bu kazanç üretimden elde edilen kazanç olarak kabul edilerek 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacağı için bu kazancın ihracata isabet eden kısmına ikinci bir indirim (örneğin 2 puan bir indirim) uygulanmayacaktır.

 

Örnek 5: B A.Ş.’nin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

a

Üretilen Ürünlerin Yurt İçine Satışından Doğan Kazanç

    900.000,00

b

Üretilen Ürünlerin İhracatından Doğan Kazanç

 1.500.000,00

c

Diğer Kazanç (1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan)

    600.000,00

d

Ticari Bilanço Karı

 3.000.000,00

e

KKEG

    200.000,00

f

Geçmiş Yıl Zararı

-1.200.000,00

g

Matrah

 2.000.000,00

     

h

Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Toplam Kazanç (a+b)

 2.400.000,00

ı

İndirimli Oran uygulanacak Matrah (g*(h/d))

 1.600.000,00

j

İndirimli Kurumlar Vergisi (ı*0,22)

    352.000,00

     

k

Genel Orana Tabi Matrah (g-ı)

    400.000,00

l

Genel Kurumlar Vergisi (k*0,23)

     92.000,00

 

Toplam Vergi

    444.000,00

 

9. Üretim faaliyetinde fiilen bulunan şirketlerin, piyasadan satın alıp doğrudan ihraç ettiklerin malların satışından elde ettikleri kazanca da 1 puanlık Kurumlar Vergisi indirimi uygulanabilecektir.

 

10. Mükelleflerin gerek üretim faaliyetten gerekse de ihracat faaliyetinden zarar elde etmeleri durumunda diğer gelirleri mevut olsa bir bu gelirlere indirimli Kurumlar Vergisi uygulanmayacaktır.

 

11. İhracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazanç, safi kurum kazancını aşamayacaktır.

 

Örnek 6: B A.Ş.’nin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

a

Üretilen Ürünlerin Yurt İçine Satışından Doğan Kazanç

   1.500.000,00

b

Piyasada Alıp Doğrudan İhraç Ettiği Ürünlerin Satışından Elde Ettiği Kazanç

   1.000.000,00

c

Diğer Faaliyetlerden Doğan Zarar

-    500.000,00

d

Ticari Bilanço Karı

   2.000.000,00

e

KKEG

      700.000,00

f

Geçmiş Yıl Zararı

-    100.000,00

g

Matrah

   2.600.000,00

 

 

 

 

İndirimli Oran uygulanacak Matrah (a+b)

   2.500.000,00

 

Çünkü Üretim ve İhracat Faaliyetinden Doğan Kazanç Toplamı Şirketin Ticari Bilanço Karından Büyüktür.

 

 

 

12. Mükellef tarafından ihracat faaliyetin elde edilen kazancın bir kısmının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince istisnaya tabi tutulması durumunda 1 puanlık Kurumlar Vergisi indirimi; istisnaya tabi olmayan diğer kısım kazancına uygulanabilecektir.

 

a

Türkiye’den Yurt Dışına Verilen Hizmet Kazancı (KVK 10/ğ)

      800.000,00

b

Diğer Kazanç (1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan)

   1.200.000,00

c

Ticari Bilanço Karı

   2.000.000,00

d

KKEG

      200.000,00

e

İştirak Kazancı

-    600.000,00

f

Türkiye’den Yurt Dışına Verilen Hizmet Kazanç İndirimi (KVK 10/ğ)

-    400.000,00

g

Matrah

   1.200.000,00

 

 

 

 

İndirimli Oran uygulanacak Matrah (g*((a+f)/(c+f))

      300.000,00

 

13. Mükellefler tarafından üretim ve ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamının Kurumlar Vergisi istisnasına tabi olması durumda (Örneğin Serbest bölgelerde edilen üretim faaliyetinden doğan kazançlar, TUGS kapsamında elde edilen kazançlar) bu kazanç 1 puanlık Kurumlar Vergisi indirimine tabi olmayacaktır. Mükelleflerin bu faaliyet dışından bir üretim veya ihracat faaliyeti varsa bu faaliyete 1 puanlık Kurumlar Vergisi indirimi uygulanacaktır.

 14. Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanmaktadır. Bu kurumların ihracat ve üretim faaliyetinde bulunmaları durumunda bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına 2 puan indirime ilave olarak 1 puan daha indirim uygulanacaktır. Böylece bu kurumların ihracat ve üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı 5 yıl boyunca %20 olarak uygulanması mümkündür.

15. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımdan elde edilen kazançlara gerek yatırım döneminde gerek se işletme döneminde yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanmaktadır. Bu mükelleflerin üretim veya ihracat faaliyetinden kazanç elde etmeleri durumunda 1 puanlık Kurumlar Vergisi indiriminde hem de yatırım teşvik belgesindeki vergi indirimi oranına göre indirimli Kurumlar Vergisinden aynı anda yararlanmaları mümkündür.  

16. Üretim ve ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın müşterek genel giderler uygun bir dağıtım anahtarına göre dağıtıma tabi tutulabileceği belirtilmiş, ancak dağıtım anahtarının nasıl olacağı belirtilmemiştir. Uygulamada buna benzer örnekler Serbest Bölge istisna kazançlarının tespiti ve TUGS (Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden sağlanan kazançlar) istisna kazançlarının tespitinde yeralmaktadır. Serbest Bölgede üretim faaliyetinde bulunan kurumlar için merkez ve şubede oluşan müşterek genel giderler merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılmaktadır.  Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi faaliyetinin yanı sıra başka faaliyetlerinin de bulunması halinde, varsa müşterek genel giderlerin bu faaliyetlerden elde edilen hasılata orantılı olarak dağıtılması suretiyle kazanç tespiti yapılmaktadır.

Üretim ve ihracat faaliyeti ile diğer faaliyetler kapsamında müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarına ilişkin amortismanlar bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.

17. Gerek üretim faaliyetinden gerekse ihracat faaliyetinden doğan alacaklara isabet eden kur farkları, faiz ve benzeri gelirlere 1 puanlık indirim uygulanacaktır. Ancak bu faaliyetler kapsamındaki alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirlere ise 1 puanlık indirim uygulanmayacaktır.

 

 

Söz konusu Tebliğ 14.05.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.  

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.