Gündem

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun 30.10.2020 Tarihine Kadar İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Verilmesi Gerekmektedir. 05.10.2020

Bilindiği üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’ de “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayımlanmış ve yayımlanan Karar sonucunda başta transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü olmak üzere “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin uygulanmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usullerde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Bu değişliğe paralel olarak 01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” yayımlanmış ve yayımlanan Tebliğ ile Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında ikincil mevzuatta uygulamaya ve yeni belgelendirme yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

İlgili idari düzenlemeler, müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 26.02.2020 tarih ile 02/13 sayılı ve 03.09.2020 tarih ile 09/02 sayılı sirkülerlerimiz ile duyurulmuştu.

Özet olarak ifade etmek gerekirse yapılan düzenlemeler sonrasında transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü yeniden düzenlenmiş ve düzenleme sonrasında “Genel Rapor”, ”Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (hali hazırda zaten hazırlanması gerekmekteydi)”, “Ülke Bazlı Bildirim Formu”, “Ülke Bazlı Rapor” mevzuatımızda yerini almıştır.

Söz konusu raporlardan ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin (ilk yıl için;2018 yılı) konsolide finansal tablolarına[1] göre toplam konsolide grup[2] geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun[3] Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi[4] veya vekil işletmesi[5] raporlanan hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayacak ve elektronik ortamda idareye sunacaktır.

 

[1] Konsolide Finansal Tablo: Çok uluslu işletmeler grubunun TMS/TFRS, BOBİ FRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile benzeri standartlar uyarınca hazırlanmış finansal tablolarını ifade etmektedir.

 

[2] Grup: Ortaklık ya da kontrol ilişkisi aracılığıyla bağlı olan ve yürürlükteki muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da gruptaki herhangi bir işletmenin hisseleri borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan işletmelerin tümünü ifade eder.

 

[3] Çok Uluslu İşletmeler Grubu: Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu grubu veya bir işletmenin başka bir ülkede mukim iş yeri veya daimî temsilcisi aracılığıyla faaliyette bulunmasından dolayı vergiye tabi olması nedeniyle oluşan grubu ifade eder.

 

[4] Nihai Ana İşletme: Çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu ülkede uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu ülkede borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hâkim işletmesini ifade eder.

 

[5] Vekil İşletme: Çok uluslu işletmeler grubu tarafından nihai ana işletmeye yegâne vekil olarak tayin edilmiş ve ülke bazlı raporu çok uluslu işletmeler grubu adına sunacak olan işletmeyi ifade eder.

 

İlk ülke bazlı rapor 2019 hesap dönemi için, 31.12.2020 tarihine kadar idareye sunulacaktır. Hazırlanacak rapor diğer raporlardan farklı olarak idare tarafından istenmesi beklenmeksizin sunulacaktır.(Duyurumuz ekinde yer alan ek içerisindeki: “Ek-6”)

Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgiler, her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar duyurumuz eki içerisinde yer alan“Ek-5”’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Bildirim formu (Ek-5), ülke bazlı rapor olmayıp, bu raporun çok uluslu şirketler grubuna dahil işletmelerin hangisi tarafından raporlanacağının bildirilmesine ilişkindir.

Söz konusu bildirim formu 2019 hesap dönemine ve 01.01.2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30.10.2020 günü saat 23:59’a kadar duyurumuzda paylaşılan “Ek-5”’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Kapsama giren mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kâğıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır.

Bu sebeple kapsama giren şirketlerin Ekim ayının sonuna kadar bu bildirimin yapmaları gerektiğini önemli hatırlatırız.

Bildirim formları; İnternet Vergi Dairesi              Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri           Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu alanından kullanıma açılmıştır.

 

 

Ülke bazlı rapor, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin, istinai durumlar hariç, bulunduğu ülkenin mali idaresine sunulacaktır. Nihai işletmenin veya vekil işletmenin bu raporu sunması durumunda çok uluslu işletmeler grubuna bağlı diğer şirketler bu raporu idareye sunmayacaktır. Sadece grubun ülke bazlı raporunun hangi ülkede verileceğine dair bildirim (duyurumuz eki içerisinde yer alan“Ek-5”) verecektir. Bunun ardından ülkelerin mali idareleri tarafından ülke bazlı raporlar değişime tabi tutulacaktır.

Bu kapsamda 01.10.2020 tarih ve Mükerrer 31261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” onaylanmıştır. Onay sonrasında Türkiye’nin Ülke Bazlı Raporun diğer ülkeler ile paylaşmasının yolu açılmıştır.

 

Türkiye’nin ülke bazlı raporlamayı değişime tabi tutacağı ülkelerin listesi OECD’nin internet sitesinde yayımlanacak olup söz konusu siteye aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

OECD

Türkiye bakımından ülke bazlı raporların değişime tabi tutulacağı ülkelerin sayısı sirkülerimizin yayımı tarihi itibariyle sıfırdır.  Söz konusu raporların teslim tarihi olan 31.12.2020 tarihine kadar değişime tabi tutulacak ülkelerin listesinin açıklanması beklenmektedir.

 

Saygılarımızla

 

 

Duyuru Eki

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.