Gündem

2020 Yılı Mali Tatil Hatırlatması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacaktır.

2020 yılında mali tatil 01.07.2020 Çarşamba günü başlayıp, 20.07.2020 Pazartesi günü (bugün dahil) sona erecektir.

Gündemimiz, mali tatil dönemi sebebiyle mükellef ödevlerini veya haklarını etkilen bazı uygulamaların hatırlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler:

Yasal düzenleme gereği aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır:

- Özel tüketim vergisi

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi

- Özel iletişim vergisi

- Şans oyunları vergisi

- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar

Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamamaktadır.

 

2. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler:

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:

a) Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

Örneğin; mükellef (A) yapılan inceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden teslim aldığı vergi/ceza ihbarnamesine karşı vergi mahkemesine dava açmıştır. İdari yargılama sonucunda mahkeme vergi dairesini haklı bulmuştur. Bunun üzerine vergi dairesi mükellefe ikinci ihbarnameyi 14.06.2020 tarihinde tebliğ etmiştir. Buna göre tahsil edilebilir aşamaya gelmiş vergi ve cezasının vadesi 14.07.2020 tarihi olacağından ve bu tarih mali tatile rastladığından ihbarnamenin ödeme süresinin son günü 27.07.2020 tarihi olacaktır. 

c) İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür. Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

d) Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

 

3. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler:

Muhasebe kayıt süreleri, bildirme süreleri ve ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı dava açma sürelerinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

Örneğin; mükellef (B), adına yapılan tarhiyat sonucunda düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin 17.06.2020 tarihinde mükellefe tebliğ edilmesi durumunda söz konusu tarhiyata karşı dava açma süresi 17.07.2020 tarihinde sona erecektir. Ancak 2020 yılı için mali tatil 01.07.2020 tarihinde başladığından, söz konusu sürenin mali tatile rastlayan 17 günlük ([1]) kısmı işlemeyecek ve dava açma süresi, mali tatilin sona erdiği tarihte (21.07.2020) yeniden işlemeye başlayacaktır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında adli tatil uygulanmaktadır. Hesaplamalarda bu hususunda dikkate alınması gerekmektedir. Adli tatil süresi içinde de istenildiği takdirde dava açma, istinaf veya temyiz başvurularında bulunulması da mümkündür. 

 

4. Mali Tatil Süresince Defter Ve Belgelerin İbrazı, Vergi İncelemesine Başlama:

Mali tatil süresince (Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

 

5. Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri:

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemez.

 

6.Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Kanuni Ve İdari Süreler:

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

 

[1] İYUK’ nun 7 inci maddesi hükmü gereğince vergi mahkemesine dava açma süresi 30 gündür. Süre, idari işlemin tebliğ edildiği günden itibaren işlemeye başlayacaktır. İlgili örnekte mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi 17.06.2020 tarihinde tebliğ edildiğinden süre; 18.06.2020 tarihinde başlayacak ve mali tatilin ilk gününe kadar olan toplam süre 13 gün olacaktır.

 

7. Beyanname Verme Süresi Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi:

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

29.06.2020

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.