Gündem

Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar

Vergi Dairelerine her ay düzenli olarak verilen bildirim ve beyannamelerin haricinde diğer bazı yükümlülüklerin de Mayıs ayı içinde yerine yetirilmesi gerekmektedir.

Gündemimiz bu yükümlülüklerden bazılarının hatırlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

 

  1. Vergi Levhalarının 31 Mayıs Günü Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılması Gerekmektedir:

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Gelir/Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. Vergi levhalarının işyerine asılması zorunlu olmayıp internet vergi dairesinden yazdırılarak işyerinde bulundurulması zorunludur.

Gelir Vergisi mükellefleri bakımından 31 Mayıs günü sonuna vergi levhalarının yazdırılması bakımından sorun olmamakla beraber; Kurumlar Vergisi mükellefleri bakımından 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilmesi süresi 127 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 01.06.2020 tarihine kadar uzatıldığından vergi levhalarının bu mükellefler bakımından internet vergi dairesi hesaplarından ne zaman yazdırılacağı konusu açıklaması yapılması gereken bir durum almıştır. 

Vergi levhasının elektronik ortamda alınması hakkında idari düzenlemelerin yapıldığı 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde; beyanname verilme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıstan evvel olması halinde mükelleflerin internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını bu tarihe kadar yazdırabilecekleri belirtilmiştir.

Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından 2019 yılına ilişkin beyannamede yer alan bilgilere göre oluşturulacağından Kurumlar Vergisi Beyannamesini son gün 01.06.2020 tarihinde veren mükelleflerin, 2019 yılı dönemine ilişkin vergi levhasını da aynı gün 01.06.2020 tarihinde onaylamaları / yazdırmaları gerekmektedir. Vergi levhalarının yazdırılması için son tarih olan 31 Mayıs’ın hafta sonu tatiline rastlaması dolayısıyla levhaların 01.06.2020 tarihinde yazdırılması mümkündür.

Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılması veya tasdik ettirilmesine gerek yoktur. İnternet vergi dairesinden alınan vergi levhası üzerinde yer alan, onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Meslek mensuplarının vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmaları da gerekmemektedir.

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde her bir tespit için özel usulsüzlük cezası (2020 yılı için 350 TL) kesilecektir.

 

 

  1. Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin 31 Mayıs Günü Sonuna Kadar Bildirilmesi Gerekmektedir:

-Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunun (EK-1), elektronik ortamda (E-TUYS) her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar doldurularak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

 

-İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerini içeren bilgilerin, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu (Ek-4) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

3. 15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü:

 

TCMB Sistematik Risk Veri Takip Sistemi bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, 31.12.2019 veri formlarının girişinin ise Mart sonuna kadar ve yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetiminin de denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

 

Ancak 01.04.2020 tarih ve 04/02 sayılı sirkülerde belirttiğimiz üzere TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi 2019 yılı yıllık raporlarının bildirim süresi 30 Nisan 2020 tarihine, denetim süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla,

06.05.2020

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.