Pratik Bilgiler

Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Tevkifat Oranları

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30  ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
İlgili Madde Açıklama Oran
KVK 30/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden 3
fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri
 
KVK 30/1-b Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri 5
KVK 30/1-b Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri 20
(Ücret ödemeleri dahil)
KVK 30/1-c Finansal kira ödemeleri 1
KVK 30/1-c Diğer gayrimenkul sermaye iratları 20
GVK Geç.67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi 0
tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan
menkul kıymetlerden sağlanan gelirler
Geç. 67/4 Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden) 15
  Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri)   
 Geç. 67/4  15
Geç. 67/4 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı 15
karşılığında ödenen kar payları
Geç. 67/4 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar  payları 15
KVK 30/1-ç Her nevi alacak faizleri  
KVK 30/1-ç - Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar  
  veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan  
  Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler 0
  - Diğerlerinden 10
KVK 30/1-ç GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında mukim factoring kuruluşlarına ödenen faizler) 10
KVK 30/1-ç Diğer menkul sermaye iratları 15
KVK 30/2 Ticari veya zirai kazanca  dahil olup olmadığına 20
bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret
unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı,
devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben
ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden
  Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir 15
  iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde
KVK 30/3 edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya
  kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere
  dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı
  sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci
  maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
  bentlerinde sayılan kar paylarından
 KVK 30/5  Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden  0
 KVK 30/6  Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden  15
 GVK Geç. 67/1  Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap  0
edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse
senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya
aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)
 GVK Geç. 67/1  Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin  0
kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden
sağlanan gelirler)
 GVK Geç. 67/1  1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil  0
(Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de
faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla
elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
 GVK Geç. 67/1  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden  0
elde edilen gelirler
 KVK 30/7  Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların  30
bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmıksızın
 
 
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.