Pratik Bilgiler

Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Tevkifat Oranları

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
İlgili Madde Açıklama Oran
KVK 15/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre 3
birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım
işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak
yapılan hakediş ödemeleri
KVK15/1-b Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri 20
KVK Geç.1/4
GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen  her nevi tahvil ve  Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç) 10
GVK Geç. 67/1,2 Mevduat faizleri (TL. ve döviz cinsinden) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/1,2 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılı- ğında ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/1,2 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/1,2 Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler(Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
 
GVK Geç.67/8 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları  
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için 0
- Bunların dışında kalanlar için 0
     
KVK 15/2 Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, 15
 
GVK Geç.61 ve Geç. 69 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi 19.8
üzerinde indirilen) kısım
GVK Geç. 67/1 Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) 10
GVK Geç. 67/1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları(yani bunların ilgili fona iadesinden 10
sağlanan gelirler)
GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar  hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 10
GVT Geç.67/1 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler  
10
GVK Geç 67/5 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve  
4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden,  
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve  
varlık finansmanı fonları için 0
- Diğerleri için  
  0
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.