Gündem

Kdv İade Alma Hakkınızı Kaybedebilirsiniz!

 

2021 takvim yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile yine 2021 takvim yılına ait kısmi KDV tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2023 tarihi itibarıyla doluyor.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15.02.2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 23 Seri No’ lu KDV Tebliği ile; 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerindeki iade talep sürelerinde bir değişiklik yaptı.

Eskiden herhangi bir dönemdeki KDV iade talebini (indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri hariç) zamanaşımı süresi içinde (dönemi takip eden yılın başından itibaren 5 yıl) talep etme hakkı varken, bu tebliğ ile;

 

- İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde en geç izleyen yıl,

-Tam istisna kapsamına tabi işlemlerde; iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar

-Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunluluğu getirildi.

Ayrıca sadece beyannamede iade tutarını yazmakta yeterli değil.

Tam istisna kapsamındaki işlemlere ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin  iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya/tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Örneğin; mükellefin 2021/Ocak ayındaki ihracat istisnasından doğan iade talebini en geç 31.12.2023 tarihine kadar iade talep etmesi ve iade talebi için gerekli aşağıdaki belgeleri de bu tarihe kadar vermesi zorunludur.

 

- Standart iade talep dilekçesi

- Satış faturaları listesi

- Gümrük beyannamesi veya listesi 

- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

- Yüklenilen KDV listesi

- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

 

Örneğimizde yer alan mükellefin ilgili ay KDV beyannamesinde yer alan yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak işlem bedeli üzerinden yüklenilen KDV’yi indirim yoluyla gidermeye çalıştığını ancak gideremediği durumda da yine en geç 31.12.2023 tarihine kadar 2021/Ocak KDV beyannamesine düzeltme yaparak yüklenilen KDV’yi beyan etmesi ve yukarıda yer alan belgelerin ibraz edilmesi durumunda kendisine KDV iadesi yapılabilecektir.

 

2021/Ocak ayından itibaren kısmi tevkifata tabi iade talepleriniz için de aynı durum geçerlidir.

 

Aksi halde iade talep hakkınız ortadan kalkmaktadır.

 

Ayrıca Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın KDV Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceği karara bağlanmış olup aynı Kanunun Geçici 17 inci maddesinin uygulanmasında ihracat süresi olarak KDVK’ nun (11/1-c) maddesindeki üç aylık süre yerine dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süre esas alınmaktadır.

 

Ancak Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleşen teslimlerden doğan ve KDVK’ nun (11/1-c) maddesi gereğince yerine getirilen iadeler için özel bir iade talep süresi bulunmadığı ve bu iadeler de esas olarak KDVK’ nun (11/1-c) maddesi hükmü kapsamında yapıldığı için iade taleplerinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Tabi iade talebinde bulunabilmek için DİİB kapsamındaki malın yurt dışı edilmesi gerekmektedir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. 

Bu nedenledir ki; 2021 yılına ilişkin tam istisna kapsamında veya kısmi tevkifat kapsamında doğan KDV iadelerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar belirtilen şekilde nakden veya mahsuben iade talep etmenizi, bu tarihten sonra bu dönemlere ilişkin iade talep hakkınızın olamayacağını belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

28.09.2023

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.