Gündem

2020 Yılında Elde Edilen Hangi Ücret Gelirleri Beyana Tabi ?

-Bir işverenden ücret geliri olan ve toplamı 600 bin TL’yi aşan,

-Birden fazla işverenden ücret geliri olup yıllık ücret toplamı 600 bin TL’ yi aşan,

-Birden fazla İşverenden ücret geliri olan ve birinci işveren dışındaki ücret gelirleri 49.000 TL üzerinde olanlar

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceğini unutmamalıdır.

 

Mükelleflerin ücret gelirleri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde etmiş oldukları gelirlerinin toplanarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi esas olmakla beraber, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ ıncı maddesinde hükme bağlandığı üzere bazı gelirler için beyanname verilmemekte veya diğer gelirler için beyanname verilse dahi anılan madde kapsamında yer alan gelirler yıllık beyanname toplamına dahil edilmemektedir.

07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun (“değişiklik kanunu”) ile GVK’ nın 86/1-b maddesi kapsamında ücret gelir vergilerinin beyanında önemli değişiklik yapılmıştır. Gündemimizde, değişiklik kanunu sonrasında 2020 yılına ait ücret gelirlerinin beyanında bazı hatırlatmaların yapılması amaçlanmıştır.

2020 yılı tevkifata tabi tutulmuş ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıda yer alan kurallar geçerli olacaktır:

1. Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücret toplamı 600.000 TL’yi aşan ücretlilerin,

 

2. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 49.000 TL’yi aşan ücretlilerin,

 

3. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dâhil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 600.000 TL’yi aşan ücretlilerin,

 

yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir. 

Ücret gelirlerinin beyanında, brüt ücret tutarından Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yer alan indirimler ile %15 oranında sigorta prim ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden, varsa engellilik indiriminin düşülmesi sonrasında bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

 

Yıllık beyanname verilmesi durumunda, Gelir Vergisi Kanunu’nun, 89 uncu maddesinde eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkündür.

2020 gelirlerinin beyanına ilişkin GİB tarafından yayımlanmış rehber ve broşürlere 02.03.2021 tarih ve 03/01 no.lu duyurumuzda yer verilmiştir. (03/01 no.lu duyurumuz linki aşağıda yer almaktadır.)

 

Duyuru

 

19.03.2021

Saygılarımızla   

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.