Pratik Bilgiler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Tabi Olan Kriter
Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte yan taraftaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan ve aşağıda belirtilen firmalar dışındaki tüm şirketler a) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 175 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak  SPK kapsamında halka açık sayılan ve şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler a) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 50 kişi
 
( I) SAYILI LİSTE
Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler
 
1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;
a) Yatırım kuruluşları,  
b) Kolektif yatırım kuruluşları,  
c) Portföy yönetim şirketleri,  
ç) İpotek finansmanı kuruluşları,  
d) Varlık kiralama şirketleri,  
e) Merkezi takas kuruluşları,  
f) Merkezi saklama kuruluşları,  
g) Veri depolama kuruluşları,  
ğ) Derecelendirme kuruluşları  
h) Değerleme kuruluşları,  
ı) Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler
i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler
2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler
a) Bankalar,  
b) Derecelendirme kuruluşları,  
c) Finansal holding şirketleri,  
ç) Finansal kiralama şirketleri  
d) Faktoring şirketleri  
e) Finansman şirketleri,  
f) Varlık yönetimi şirketleri  
g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli pay sahibi olan şirketler
3) Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri
4) Borsa İstanbul piyasalarınca faaliyet gösterilmesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden şirketler
5) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar
6) Bazı hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar 
   
(II) SAYILI LİSTE
Tek Başına veya Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleriyle Birlikte Listede Belirtilen Sınırlamalar Dahilinde Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirletler
Tabi Olan Kriter
Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
  Kriter
Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar  a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar  a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar  a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi

 

İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.