Pratik Bilgiler

E-Belge Geçiş Durumu

  E-Belge  
Uygulama Kapsama Giren Mükellef Grupları Zorunluluk Tarihi
e-Fatura 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.01.2020
e-Fatura 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.07.2020
e-Fatura ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alımını (bayilik lisansı dâhil) 2019 yılında gerçekleştiren mükellefler 1.07.2020
e-Fatura Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları 1.07.2020
imal, inşa ve/veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler
e-Fatura Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları  1.01.2020
 
(Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında reklam yayımlayanlar 1.07.2020 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Ancak söz konusu mükelleflerin e-arşiv fatura uygulamasına 1.01.2020 tarihine kadar geçmeleri zorunludur. E-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekli olduğundan bahsi geçen mükelleflerin e-faturaya geçiş tarihleri 01.01.2020’dir.)
e-Fatura Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan 1.01.2020
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve
ticaretiyle iştigal eden mükellefler
e-Arşiv Fatura  Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler 1.01.2020
e-Arşiv Fatura 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.01.2020
e-Arşiv Fatura 19.10.2019 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçecek mükellefler e-fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde 
e-Arşiv Fatura 01.07.2020 tarihinde e-fatura uygulamasına dahil olacaklar  1.07.2020
e-Arşiv Fatura Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar 1.01.2020
ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura
Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
e-Arşiv Fatura e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer 1.01.2020
Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere
30.000TL ve üzeri) (*)
e-İrsaliye ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri 1.07.2020
nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans
alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler
e-İrsaliye Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 1.07.2020
e-İrsaliye Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 1.07.2020
e-İrsaliye Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer 1.07.2020
verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler.
e-İrsaliye e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik 1.07.2020
(GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali
veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler
e-İrsaliye Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt 1.07.2020
altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne
kayıtlı kullanıcılar
e-İrsaliye e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap 1.07.2020
dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
e-İrsaliye Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1.01.2020
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.