Bağımsız Denetim ve Raporlama / Gündem

Yatırım İndirim Teşvikleri

 

Değerli Müşterimiz,

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç

maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı

bir yatırım teşvik programı sunmaktadır. 

 

Bu teşvikler aynı zamanda teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için önemli alanlar olarak

sınıflandırılan öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti

yatırımcılara; Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve ilâve istihdam için sunduğu destek programlarının

yanı sıra ihracatçılara çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla da destek olmaktadır.

 

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası

 

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
 • Arazi Tahsisi
 • Faiz Oran Desteği

 

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
 • Arazi Tahsisi
 • Faiz Oran Desteği

 

 • Hibe Desteği
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Nitelikli Personel Desteği
 • Enerji Desteği
 • Faiz Oranı Desteği
 • Sermaye Katkısı
 • Arazi Tahsisi
 • Altyapı Desteği
 • Alım Garantisi
 • İzin/Ruhsat/Lisans Süreçlerinde Kolaylık
 • KDV İadesi

 

Bilindiği üzere  tasarrufları katma değeri  yüksek  yatırımlara  yönlendirmek,  üretimi ve  istihdamı

artırmak amacıyla “Yatırımlarda Devlet Yardımları  Hakkında  Karar”  kapsamında  işletmelerimizin

yatırımlarına yukardaki gibi çeşitli teşvikler sağlanmaktadır.  Söz konusu  teşviklerden  birisi de  gelir

veya kurumlar vergisi indirimidir.

Bu  doğrultuda  yatırım teşvik  sisteminden  faydalanan  işletmeler, bu  kapsamda  gelecek  dönemlere

devreden vergi avantajlarına sahip olduklarından TMS 12 Gelir Vergileri (TMS 12)  uyarınca  finansal

tablolarına ertelenmiş vergi varlıkları yansıtmaktadır. Bununla birlikte söz  konusu   ertelenmiş   vergi

varlığının karşılığında Kâr ve  Zarar  ve Diğer  Kapsamlı  Gelir  Tablosuna  “Ertelenmiş   Vergi Geliri”

yansıtılmakta ve  dönem  kârı  da bu  kalemden  doğrudan  etkilenmektedir.   Bu  bağlamda   yatırım

teşviklerinin finansal tablolarda artan etkisi ve bu etkinin  kaynaklarının  daha  anlaşılabilir  ve   daha

şeffaf bir biçimde sunulabilmesi için Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 07.06.2023 tarih ve 17345

sayılı Kurul Kararı (Karar) alınmıştır.

 

 

İlgili Karar uyarınca Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanan  kamu yararını  ilgilendiren   kuruluşlar

(KAYİK’ler) ile zorunlu ya da  isteğe bağlı o larak  Türkiye  Finansal  Raporlama  Standartlarını

uygulayan büyük işletmelerin söz konusu teşvikler kapsamındaki  indirimli  gelir  veya  kurumlar

vergisi  uygulamasından   doğan  ertelenmiş vergilere  ilişkin  olarak “ Yatırım  Teşvik  Sistemi

Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında aşağıdaki ilâve hususları açıklamaları

gerekmektedir:

 

 • Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı.
 • Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarının kullanılması beklenen dönem(ler).
 • Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması beklenen kısımları.
 • Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara yansıtılmasında
 • kullanılan önemli muhakeme ile önemli varsayımlar.
 • Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara alınmasında kullanılan
 • kilit varsayımlardaki değişikliklerin, ertelenmiş vergi varlıkların geri kazanılabilirliğine olan etkileri
 • ve bu etkilere ilişkin açıklama.
 • Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarında kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık
 • analizleri.

Yukarıdaki açıklamalara 1.1.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait yıllık ve ara dönem

finansal tablo dipnotlarında yer verilmesi gerekmektedir.

 

Faydalı Linkler

Kalkınma Ajanslarının faaliyetinin kamuoyu ile tek portal üzerinden paylaşılabilmesine yönelik web sitesidir.

https://www.ka.gov.tr/

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının hazırlamış

olduğu dokümanlara, tek bir web sayfasından kolayca ulaşmanızı sağlayan interaktif internet sitesidir.

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne ait Türkiye’nin yatırım ortamını tanıtan ve uluslararası yatırımcılara

rehberlik eden web sitesidir. 

https://www.invest.gov.tr/tr/sayfalar/home-page.aspx

SGK teşviklerinin anlatıldığı web sitesidir.

https://destekal.gov.tr/

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşetmeler Genel Müdürlüğüne ait Turizm Yatırımlarını yön veren web sitesidir.

https://yigm.ktb.gov.tr/

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Kılavuzu

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

http://nexiaturkey.com.tr/

 

İletişim:

 

Yusuf Belli – Kıdemli Denetim Müdürü                                    ybelli@nexiaturkey.com.tr

 

 

Saygılarımızla,

 

 
   

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.