Bağımsız Denetim ve Raporlama / Gündem

Türkiye Sürdürülebirlik Raporlama Standartları

 

Değerli Müşterimiz,

 

İnsanlık, ilk çağlardan beri fiziksel veya sosyoekonomik anlamda her zaman kalıcı sistemler ve yapılar oluşturmaya çalışması yaklaşımı ve isteği kısaca sürdürebilirlik olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları çevresel bozulmanın giderek arttığı dünyamızda son birkaç on yılın en çok tartışılan konuları arasında yer almaktadır. Sürdürülebilirlik konusu, enerji, ekonomi ve çevre üçgeninin tam merkezinde bulunmakta, bu nedenle de hükümetler ve hükümetler arası örgütlerin yanı sıra, sosyal bilimcilerden fen ve doğa bilimcilerine, politikacılardan yerel ve uluslararası çevre örgütlerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede tartışılmaktadır.

Bu geniş yelpazeden kaynaklı olarak sürdürebilirlik kavramını 3 temel başlık altında toplamak konuyu daha rahat özetlemeyi sağlamaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin bu üç kolu birbirinden bağımsız değildir. Aksine, bir sürdürülebilirlik girişiminde, uygulamasında ya da sürecinde bunlardan biri eksik olduğunda sürdürülebilirlikten bahsetmek imkânsız hale gelebilir. Örneğin, kurumlar sürdürülebilirlik yolculuğunda (kurumsal sürdürülebilirlik), faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışır. Bu bağlamda hedefler koyar, taahhütlerde bulunur ve faaliyetler planlar.

Kamu gözetim kurumu  (KGK) uluslararası standartlar ile birlikte ilerleme yolundaki adımlar kapsamında sürdürebilirlik standartlarını ve sürdürebilirlik raporlamasına tabi olacak işletmelerin belirlenmesi konusunda duyurularını yapmış bulunmaktadır.

 

TSRS 1: Sürdürebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler standardı ile bir işletmenin; kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansmana erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek sürdürülebilirlikle ilgili tüm risk ve fırsatlara (“işletmenin gelecekteki finansal yeterliliğini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar” olarak anılır) ilişkin zorunlu olarak açıklanması gereken bilgileri yayınlanmıştır.

 

TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamalar Standardı ile  bir işletmenin -genel amaçlı finansal raporlar aslî kullanıcıları açısından işletmeye kaynak sağlama kararı verirken faydalı olacak- iklimle ilgili riskler ve fırsatlara ilişkin bilgileri açıklamasını zorunlu kılmaktır.

 

 1. TSRS kapsamındaki şirketlerin belirlenmesi ilgili olarak “Kurul Kararının 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan ve Hadlere Tabi Olan İşletmeler Listesi” başlıklı listede yer alan işletmeler arasından;

 

 • Aktif toplamı 500 Milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 1 Milyar Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 250 kişi

 

ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler zorunlu uygulama kapsamına dâhildir.

 1. 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;
 • Yatırım kuruluşları,
 • Kolektif yatırım kuruluşları,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Merkezi takas kuruluşları,
 • Merkezî saklama kuruluşları,
 • Veri depolama kuruluşları,
 • Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,
 • Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler,

 

       b.   19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve                  denetimine tabi işletmelerden;

 

 • Derecelendirme kuruluşları,
 • Finansal holding şirketleri,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansman şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Finansal holding şirketlerinde ve bankalarda 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
 • Tasarruf finansman şirketleri.

 

    c .   3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım                  Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

   d.   Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli              maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler.

   2-  Bu maddenin 1 inci fıkrasının b bendinin (1) alt bendinde yer alan bankalardan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde yer         alanlar dışındaki bankaların herhangi bir eşik değere tabi olmaksızın sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS’lerin               uygulanmasına,

 

   3-  Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında isteğe bağlı       olarak   TSRS’leri uygulayabileceğine, karar verilmiştir

 

KGK 2024-5 numaralı TSRS kapsamındaki şirketlerin belirlenmesi duyurusu

TSRS Uygulama Kapsamına İlişkin Duyuru

TSRS 1: Sürdürebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler

TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamalar

 

As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

 

İletişim:

 

Yusuf Belli – Kıdemli Denetim Müdürü                                    ybelli@nexiaturkey.com.tr

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.