Sirküler

2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

SİRKÜLER

12/08

07.12.2017

KONU:

* 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

 

2017 YILI EYLÜL, EKİM KASIM VE ARALIK AYLARINDA AYLIK NET ÜCRETİ 1.404,06 TL'NİN ALTINA DÜŞENLERE UYGULANACAK İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

 

06 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğde;

Çalışanların 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik 7061 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen Geçici 87’ nci maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre;  

  • İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.
  • Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.
  • Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.
  • 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde mahsup edilecek olup söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır.
  •  İlave asgari geçim indirimi tutarının mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.
  • Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

 

Uygulama Esasları tebliğde açıklanmıştır.

Kanun ve Tebliğ 1/09/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.