Sirküler

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/02

05.06.2017

KONU:

*7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”un 1. maddesinin (b) fıkrasında açıklandığı üzere Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı” alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazetede; “7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ” yayımlamıştır.

Söz konusu Tebliğde;

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.