Sirküler

ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

06/10

28.06.2017

KONU :

* ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

ÖTV (I) SAYILI LİSTE GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Maliye Bakanlığı tarafından 24.06.2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

  1. Yapılan değişiklik ile ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMLERİ” başlıklı bölümünde yer alan Diplomatik İstisnanın Kapsamı (II-B/1.) ve İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar (II-B/2.) alt başlıklı bölümleri yeniden düzenlenmiştir.
  • Diplomatik İstisnanın Kapsamı (II-B/1.) başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

 

Eski Hali

Yeni Hali

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların,

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların,

Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına,

Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına

Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşların diplomatik haklara sahip mensuplarına

Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

 

Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde

Kendi ihtiyaçları için teslimi ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.

Kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.

 

 

  • Diplomatik İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar (II-B/2.) başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

 

Eski Hali

Yeni Hali

Diplomatik istisnadan,

Diplomatik istisnadan,

Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları ile Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları yararlanabilir.

Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları, Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları,

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yönetici kadrolarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları yararlanabilir.

Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olan temsilcilik ve konsolosluklar ile bunların diplomatik haklara sahip mensupları Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.

Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.”

  1.  Ayrıca aynı tebliğde yapılan değişiklik ile ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMLERİ” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İstisnalar -İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna (C/5.)” alt başlıklı bölümleri yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan değişiklik ile ihraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde istisna uygulamasını düzenleyen bölümünde yer alan “Standart Yakıt Deposu (C/5.2.) “tanımı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Eski Hali

Yeni Hali

Standart Yakıt Deposu: Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları ifade eder.

Standart Yakıt Deposu: Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 95 inci maddesinde tanımlanan standart depolar kapsamında; TIR çekicilerinde 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi aşmamak üzere (frigorifik depolardaki yakıt miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca dikkate alınır.), istisna uygulanacak depoları ifade eder.

Bu değişikliklerden 24.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.