Sirküler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER

02/11

22.02.2017

KONU:

* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

11/02/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 153/A maddesiyle, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflere ve bu mükelleflerle ilişkili olan maddede belirtilen kişilere ve söz konusu fiillerin işlenmesine iştirak ettiği tespit edilen meslek mensuplarına yönelik olarak vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla getirilen teminat uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde yapılan açıklamalar başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;

-Münhasıran sahte belge düzenlenmesi nedeniyle mükellefiyet kayıtlarının resen terkin edilmesi halinde teminat uygulaması

-Mevcut faaliyet yanında sahte belge düzenlenmesi halinde teminat uygulaması

-Vergi borcu tutarının alınan teminat tutarının %10’unu aşması

-Teminat tutarının belirlenmesi

-213 Sayılı Kanun’un 153/A maddesinin birinci fıkrası kapsamına girenler ile 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işleyenlerin duyurulması

-Teminat uygulamasına ilişkin diğer hususlar

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.