Sirküler

7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

Sirküler

01/33

21.01.2019

KONU :

 

* 7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı:

 

18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmıştır.

 

7161 sayılı Kanun ile bazı Vergi Kanunları ile Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminat, gündelik, ikramiye ve zamlara  yönelik Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan istisna, uygulamaya yönelik bazı tereddütlerin giderilmesini amacıyla, aynı Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret istisnalarını düzenleyen 23 üncü maddesine eklenen bend ile; Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Ücretin gerçek safi değeri, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde sayılan indirimler düşüldükten sonra kalan, gelir vergisine esas olan miktardır.  Ayrıca mevcut istisna oranını %100’e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Yeniden düzenlenen Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin ilgili alt bendinin karşılaştırmalı tablo halindeki özeti aşağıda yer almaktadır:

 

Yeni Hali

Eski Hali

Gelir Vergisi Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

Madde: 29

Madde: 29

...
Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava
Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde
 ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;

...
Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya  kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;

 

Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen ücretlerin Gelir Vergisinden istisna olan kısmının yeniden düzenlediği aynı kanunun 23 üncü maddesi aşağıda yer almaktadır:

 

Yeni Hali

Gelir Vergisi Kanunu

Madde: 23

...
17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70'i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)

 

 

Söz konusu madde hükümleri 01.02.2019 tarihinde itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.

 

b) Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 76 ıncı maddesinde yer alan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların 31.12.2018 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edileceğine ilişkin düzenlemenin süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu madde hükmü 01.01.2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmiştir.

c) Bilindiği üzere imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları ile münhasır olmak üzere bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmaktaydı.

 

Yapılan düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 9 uncu maddesinde yer alan; mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranların sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oranın ise "%100" şeklinde uygulanacağına ilişkin hükmün 2019 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.

 

Söz konusu madde hükmü 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

a) KDVK’ nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da KDV matraha dahil olduğu şeklindeki Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinin “III/A” bölümünde yer açıklama Kanun maddesinde de yerini almıştır. Böylece idare ile vergi yargısı arasındaki uyuşmazlık da son bulmuştur.

Söz konusu madde hükmü 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

b) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/j maddesi kapsamında tam istisna kapsamındadır.

Yapılan değişiklik ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları da tam istisna kapsamına alınmıştır.

Söz konusu madde hükmü 01.02.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

c) KDVK’ nun tam istisna hükümlerinin düzenlediği maddelerinden biri olan 13 üncü maddesine yeni alt bend eklenerek; Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Böylece bu kapsamdaki teslimler tam istisna kapsamına alınmıştır.

Söz konusu madde hükmü 01.02.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

d) Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin katma değer vergisinden, damga vergisi ve tapu harcından istisna tutulacağına yönelik hükmün yer aldığı 3065 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi, 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu madde hükmü 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

e) 3065 sayılı Kanunun Geçici 37 nci maddesinde, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  •  50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacağı hükme bağlanmıştı.

Yapılan düzenleme ile inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesine imkan sağlanmış; ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Söz konusu madde hükmü 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

3. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenleme:

Şalgam suyunun ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların kapsamının dışına çıkarılması suretiyle, bu malların ÖTV’ye tabi tutulmaması sağlanmıştır.

Ayrıca söz konusu mallar ile ilgili olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen Geçici 8 inci madde ile;

18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacağı, vergi cezası kesilmeyeceği, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği, tahsil edilen tutarların red ve iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu madde hükmü 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

4. Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Düzenleme:

Gider Vergileri Kanunu’nun banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna işlemleri düzenleyen 29 uncu maddesine (ç) bendi eklenmiştir.

Eklenen bend ile; sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için Varlık Finansmanı Fonlarının sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri dolayısıyla elde ettikleri gelirler BSMV’ den istisna tutulmuştur.

Söz konusu madde hükmü 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

5. Borçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenleme:

Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının kullanılması hükme bağlanmıştır.

Söz konusu madde hükmü 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.