Sirküler

Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde SGK' ya Boşta Geçen Süreye İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmeyecektir.

Sirküler

03/08

18.03.2019

KONU :

* Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde SGK' ya Boşta Geçen Süreye İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmeyecektir.

 

Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Sgk'ya Boşta Geçen Süreye İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilmeyecektir:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.02.2019 tarih ve E.3381987 sayılı genel yazıda; arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde, işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi işverence işçinin işten çıkartıldığı tarih  olduğundan ve işçiye  İş  Kanununun 21’inci    maddesinin  birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan iş güvencesi tazminatı ile en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi söz konusu olmayacağından, iş akdinin feshinden sonraki  süre  için  işverenin SGK’  ya aylık  prim  ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğünün bulunmadığı belirtilmiştir.

Ancak 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ’na göre, işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanunu ’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk  uyuşmazlıklarının  kesin  olarak  çözüme  bağlanması  görev  ve  yetkisi  iş mahkemelerinde  olduğundan,    iş  akdinin  feshinin  geçersiz  olduğuna  dair  mahkeme tarafından  karar verilmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun "Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları" başlıklı 21’nci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 ’inci ve 108 ’inci maddelerinde  belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

           

Söz konusu Genel Yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.