Sirküler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

Sirküler

04/06

08.04.2019

KONU:

* Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

 

04.04.2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu sirkülerimizde söz konusu Tebliğ açıklamalarının özetine yer verilmiştir.

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini vergi dairesine plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günün sonuna kadar elektronik ortamda gönderileceklerdir. Beyan üzerine tahakkuk eden katılım payı ise ayın sonuna kadar ödenecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi;

- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

- Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.

Tebliğ’de satış noktaları; Tüketicilere/kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet temin ederek toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerleri olarak tanımlanmıştır.

 

  • Geri Kazanım Katılım Payının beyan dönemleri;
  • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık
  • Diğerleri için üç aylık olarak (bu dönemler içindeki aylık bilgiler ayrı ayrı gösterilecektir) belirlenmiştir.

 

  • Söz konusu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

 

  • Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.

 

  •  Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini gönderebileceklerdir.

 

  • Geri Kazanım katılım Payı Beyannamesine ilişkin  yasal süresi içinde veya yasal süresi sonrasında düzeltme beyannamesi de verilmesi mümkün olup, azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

 

  • 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24.04.2019 tarihine kadar verilecek ve 30.04.2019 tarihine kadar ödenecektir.

 

  • 24.04.2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı bildirilmesi gerekmekte olup, Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da 24.04.2019 tarihinde verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.