Sirküler

İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Sirküler

12/11

27.12.2019

Konu:

* İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

 

24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile KDV Kanunun Geçici 39 uncu maddesinde yer alan; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının süresi, 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca bu sürenin 2 yıla kadar uzatılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Değişiklik öncesinde söz konusu istisnanın süresi 31.12.2019 tarihinde sona ermekteydi.

Yukarıda açıklandığı şekilde 2019 yılının sonuna kadar KDV’den istisna olarak iktisap edilen yeni makine ve teçhizatlar için yarı süreli amortisman oran uygulaması da bu yıl sona ermektedir. Ancak söz konusu sürenin uzatımına ilişki sirkülerimizin yayım tarihi itibariyle herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

7201 sayılı Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.