Sirküler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:25) Yayımlandı.

Sirküler

03/16

27.03.2019

KONU:

*KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:25) Yayımlandı.

 

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) Yayımlandı:

23.03.2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazete’de KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) yayınlanmıştır.

Sirkülerimizde bu tebliğ ile yapılan düzenlemelere ilişkin özet açıklamalara yer verilmiştir.

 

A. Kur Farkına İlişkin Yapılan Düzenlemeler:

 

1. İhraç Kayıtlı Teslimde İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarının KDV iadesine etkisi

11 Seri No.lu KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmış, yapılan değişiklik ile ihraç kayıtlı teslimde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarında ihracatçı firmalar tarafından imalatçı firmalara KDV siz fatura düzenlemesi gerektiği yönünde uygulama değişikliğine gidilmişti.

Buna göre; ihraç kayıtlı teslimde bulunan İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında; imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşülerek hesaplanacak tutarı geçemeyecekti.

11 Seri No.lu KDV Tebliği ile getirilen yeni uygulamaya ilişkin örneğe aşağıda yer verilmiştir:

(X) imalatçı şirketi (Y) şirketine 100.000 Dolar * 3,70 = 370.000 TL malı ihraç kayıtlı olarak fatura etmiştir. % 18 e tabi bir mal olduğu varsayımı ile (370.00 * 0,18=) 66.600 TL KDV tecil /terkin kapsamında hesaplanmış , KDV tahsil edilmemiştir. Önceki uygulamaya göre, (X) şirketi 66.000 TL’ye kadar iade alması mümkündü.

(Y) şirketi fiili ihracı süresi içinde gerçekleştirmiş ve 100.000 Doları (X) şirketine ödemiştir. Ödeme tarihindeki kura göre bedel 100.000 Dolar* 3,60 = 360.000 TL dır. Buna göre,  imalatçı aleyhine 10.000 TL  fark oluşmuştur. İhracatçı (Y) şirketi imalatçı (X) şirketine tebliğe göre artık KDV’siz fatura düzenleyecektir.

İmalatçı (X) şirketinin iade alabileceği KDV aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İhraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden tecil/terkine göre hesaplanan   KDV      :         66.600 TL

İhracatçı tarafından imalatçı firmaya düzenlenen kur farkı faturasında

olmayan  KDV…… ……………………………………………………………………………………… : ( -)  1.800 TL

İade Alınabilecek KDV………………………………………………………………………………..:    64.800  TL

 

23.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Seri No.lu KDV Tebliğ ile Uygulama Genel Tebliğinin “İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik” başlıklı alt bölüme aşağıda yer alan cümle eklenmiştir.

 

“Ancak, iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmaz.”

 

Yapılan düzenleme ile ihraç kayıtlı mal teslim edildikten sonra imalatçı aleyhine matrahta değişiklik olması durumunda, imalatçı tarafından iade alınabilecek KDV hesap edilirken; imalatçı tarafından iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonraki kur farkları için herhangi bir düşüm yapılmayacaktır.

 

Yeni düzenleme sonrasında; yukarıda yer alan örneğimizdeki 10.000 TL tutarı tutarındaki imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden hesaplanan, ancak ihracatçı tarafından düzenlenen faturada yer almayacak KDV tutarı (1.800 TL) imalatçı tarafından verilecek iade talep dilekçesi tarihinden önce ortaya çıkmışsa, alınacak iade tutarı 64.800 TL olacak, iade talep dilekçesi tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda iade alınacak KDV tutarı 66.600 TL olacaktır.

 

Uygulamada tereddüt bulunan İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarının ve bu düşümün beyannamede nasıl gösterileceğine ilişkin tebliğde herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Söz konusu düzenleme, Nisan/2019 (bu dönem dahil) ve sonraki dönemlere ilişkin iade taleplerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

 

2. Bedelin Döviz Cinsinden Belirlendiği İşlemlerde Oluşan Kur Farkları Üzerinden KDV’nin Nasıl Hesaplanacağı

 

Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları üzerinden doğan KDV’nin nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklama ve örnek tebliğin ilgili kısmına işlenmiştir.

Buna göre kur farkına ilişkin katma değer vergisinin hesaplanmasında kur farkı tutarına iç yüzde oranı uygulanacaktır.

 

Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) A.Ş.’ye mal tesliminde bulunmuş, bu teslime ilişkin 1.000 Dolar üzerinden 180 Dolar KDV hesaplamıştır. Teslim tarihinde döviz kuru 4 TL iken 6 ay sonra yapılan ödeme sırasında döviz kuru 4,40 TL olmuştur. (Teslime konu mala ait KDV oranı %18’dir.)

Tebliğdeki hesaplama şekline göre, hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

 

 

 

TL

a.

Fatura Tutarı

1000 USD

4.000

b.

KDV Tutarı

180 USD

720

c.

Fatura Tarihindeki Kur (USD/TL)

4

 

d.

Ödeme Tarihindeki Kur (USD/TL)

4,4

 

e.

Mal Bedeli Kur Farkı (ax(d-c)

(4,4-4)*1000

400

f.

KDV Matrahı

 

400

g.

KDV Tutarı (f*0,18)

 

72

 

 

Hesaplama aşağıdaki şekilde KDV dahil içyüzde yöntemiyle yapıldığında da sonuç değişmemektedir.

 

 

 

TL

a.

KDV Dahil Toplam Bedel:

1180 USD

4.720

b.

Fatura Tarihindeki Kur (USD/TL):

4

 

c.

Ödeme Tarihindeki Kur (USD/TL):

4,4

 

d.

Ödeme Tarihindeki Toplam Tutar (axc)

(1180*4,4)

5.192

e.

KDV Dahil Toplam Kur Farkı (d-a)

(5192-4720)

472

f.

KDV Matrahı (e/1,18):

(472/1,18)

400

g.

KDV Tutarı (f*0,18)

(400*0,18)

72

 

 

B. İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında 2019 Yılında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesine İlişkin Değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğine İşlenmiştir:

 

7161 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile İmalat sanayiine yönelik yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’lerin iadesini öngören ve 2017 ile 2018 yılları için geçerli olan hükmün uygulama süresine 2019 yılı da dahil edilmişti.

Söz konusu değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğine de işlenmiştir.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade dönemi ve beyanı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Yatırım Tutarı

Harcama Dönemi

Beyannamede Dahil Edilme Dönemi

KDV İade Talep Tarihi

En Erken Beyan

En Geç Beyan

 

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

01.01.2019-30.06.2019

Temmuz 2019

Mayıs 2020

01.07.2019-30.06.2020

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

01.07.2019-31.12.2019

Ocak 2020

Kasım 2020

01.01.2020-31.12.2020

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

01.01.2019-31.12.2019

Ocak 2020

Kasım 2020

01.01.2020-31.12.2020

 

Tebliğ’in bu kısmı 23.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

C. Diğer Düzenlemeler :

 

1. 7166 sayılı kanun ile basılı kitap ve süreli yayınların teslimleri (Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç) KDV’den istisna edilmesi edilmişti. Yayımlanan tebliğ ile bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

2. 7162 sayılı kanun ile KDVK’ya Geçici 40 ıncı madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiş ve bu teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştı. Yayımlanan tebliğ ile bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

3. 7104 sayılı kanun ile KDVK’ nın 38 inci maddesi yeniden düzenlenmiş olup, düzenlenen madde ile ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların, talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirmeleri sağlanmıştı. Yayımlanan tebliğ ile bu usulden yararlanacak mükellefler ile bu usulün uygulamasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.