Sirküler

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

Sirküler

02/10

18.02.2019

KONU:

 

* Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

 

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Vuk Sirküleri Yayımlandı:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 14.02.2019 tarihli ve VUK-112 / 2019-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ nde, konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların, Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü maddesinde yer alan şüpheli alacak durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu sirkülerimizde, Vergi Usul Kanunu sirkülerinde yer alan açıklamaların özetine yer verilmiştir.

 

Vergi idaresi özelgelerinde, konkordato kararı almış firmalardan olan alacaklar açısından şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına müsaade etmemekteydi. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı yayımlamış olduğu sirkülerde konkordato süreci (geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gb.) esas alınarak söz konusu firmalardan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği şeklinde açıklamada bulunmuştur.

 

Buna göre konkordato sürecinin ilgili aşamalarının (geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gb.)  şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna aşağıda yer verilmiştir.

 

A. Geçici Mühlet Kararı Sürecinde Şüpheli Alacak Uygulaması

 

  1. Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Alacaklar Bakımından:

 

Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş alacaklara karşılık ayrılmış ise mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilmesi, daha önce ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasını gerektirmeyecektir.

 

  1. Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar Bakımından:

 

Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.

 

  1. Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddedilmesi Bakımından:

 

a) Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

b) Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış olan karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle iptal edilmesi ve gelir hesabına alınması gerekmektedir.

Diğer yandan bu alacakların dava veya icra safhasına intikal etmesi durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkündür.

 

B. Kesin Mühlet Sürecinde Şüpheli Alacak Uygulaması

  1. Kesin Mühlet Kararı Verilmesi Bakımından:

 

Bu aşamada, daha önce ayrılmış olan karşılıklara ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Ancak geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmamışsa sonraki hesap döneminde kesin mühlet kararının ilan edilmesi durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacaktır.

 

  1. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Halinde Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması Bakımından:

 

  1. Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

 

  1. Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilerek iptal edilecektir.

Diğer yandan bu alacakların dava veya icra safhasına intikal etmesi durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkündür.

 

  1. Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması Bakımından:

 

Mahkeme tarafından kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verilmesi durumunda, iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmayacaktır.

 

C. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi veya Reddedilmesi Durumu

 

1. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi:

 

Alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak niteliğini kazanacak ve değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle gider kaydedilerek kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Alacağın yeniden yapılandırılan kısmı şüpheli alacak vasfı taşımadığından söz konusu alacak için ayrılmış olan karşılıkların, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi ve gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

 

2. Konkordato Projesinin Reddedilmesi:

 

Konkordatonun tasdik edilmemesi durumunda; mahkemenin konkordato talebinin reddine karar vermesi bu kararın ilân edilerek ilgili yerlere bildirilmesi ve borçlunun iflâsına resen karar verilmesi halinde,  iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

D. Diğer Hususlar

a) Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesine yönelik olmayan alacaklar için karşılık ayrılamaz.

b) Teminatlı alacaklarda alacağın teminatsız kısmı için karşılık ayrılabilir.

(Rehin Açığı Belgesi veya Semeresizlik Belgesi’ ne bağlanan bakiye alacak, teminatsız hale geldiğinden söz konusu alacağa şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.[1] )

c) Şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmayan karşılığın sonraki yıllarda ayrılması mümkün değildir.

d) Vadeli alacakların vadesi geçici ve kesin mühlet sürelerine rastlıyorsa vadenin dolduğu hesap döneminde karşılık ayrılabilecektir.

 

Söz konusu Vergi Usul Kanunu Sirküleri, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

([1]) Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı-01.02.2018/51644 Sayılı Özelgesi 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.