Sirküler

Turizm Payı Ödemesine İlişkin Uygulama 01.10.2019 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giriyor.

Sirküler

09/08

27.09.2019

Konu:

* Turizm Payı Ödemesine İlişkin Uygulama 01.10.2019 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giriyor.

Müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 18.07.2019 tarih ve 07/09 no.lu sirkülerimizde detaylarına yer verdiğimiz üzere 15.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye’nin turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak, turizm gelirlerini arttırmak ve benzeri amaçların yerine getirilmesini gerçekleştirmek üzere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştu.

Bu ajansın mezkûr kanunda belirtilen amaçlarını yerine getirebilmesi için aşağıda belirtilen farklı oranlarda tesis, işletme ve acentaların, yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişiler turizm payı ödeyeceklerdir.

Turizm payı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak bu işletmelerdeki faaliyetler sonucunda elde edilen net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir.

Turizm payı uygulaması 01.10.2019 tarihinde başlayacağı için payın ilk beyannamesi 24.11.2019 tarihinde verilecek olup ilk ödeme 26.11.2019 tarihinde yapılacaktır.

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

 

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yeni bir mali yük getiren Turizm Payının usul ve esaslarını belirleyen ikincil mevzuat sirkülerimizin yayını tarihi itibariyle yayımlanmamıştır. Konu hakkında yapılan düzenlemeler yayımlandıkça en kısa sürede siz değerli müşterilerimizle paylaşılacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.