Sirküler

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 30.12.2019

Sirküler

12/19

30.12.2019

Konu:

* Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi.

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan vergi tarifesi hadleri ve istisna tutarları 2020 yılı başından geçerli olmak üzere 2019 yılı yeniden değerleme oranı dikkate almak suretiyle artırılmış olup, yeni tutarlar 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 51 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir:

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                          350.000 TL için

1

10

Sonra gelen             850.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen          3.300.000 TL için

7

25

Matrahın              6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak vergi hesaplanmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren dikkate alınacak istisna tutarları;

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ (altsoy) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.