Sirküler

Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 508 No lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/02

06.08.2019

KONU :

* Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 508 No lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 

VERGİ VE CEZA BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN 508 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 508 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İkmalen, Re’sen veya İdarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların Maliye Bakanlığınca açıklanmasına ilişkin usuller belirlenmiştir.

 

Tebliğ’e göre vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasında;

 • Vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılmak suretiyle 26.08.2019 – 09.09.2019 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde,
 • 10.09.2019 ile 24.09.2019 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,
 • Açıklamanın kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinden kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması, uygun görülmüştür.

 

Yapılacak açıklamada;

 • 31.12.2018 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30.06.2019 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile,
 • 01.06.2018 – 31.05.2019 tarihleri arasında İkmalen, Re’sen veya İdarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar dikkate alınacaktır.

 

Ayrıca Tebliğ’de açıklama kapsamına alınmayan alacaklar belirtilmiştir olup bu alacakların bazıları şu şekildedir:

 

 • 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,
 • 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılması devam eden,
 • 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan,
 • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,
 • 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden (Kanunun 5 inci maddesi kapsamındakiler dahil),
 • 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (Kanunun 11 inci maddesi kapsamındakiler dahil) alacaklar.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.