Sirküler

Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 02.01.2019

Sirküler

01/08

02.01.2019

KONU:

 

* Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

 

YENİ DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ:

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;

01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2018 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı (%23,73) dahilinde artırılmıştır.

Damga Vergisi Kanununda yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

 

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tutarların bazıları aşağıdaki gibidir:

 

Bilançolar

56,10 TL

Gelir Tabloları

26,90 TL

İşletme Hesabı Özetleri

26,90 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

72,70 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

97,10 TL

KDV Beyannameleri

48,00 TL

Muhtasar Beyannameler

48,00 TL

(Damga Vergisi beyannameleri hariç) Diğer Vergi Beyannameleri

48,00 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

97,10 TL

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

35,70 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

35,70 TL

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle Muhtasar Beyannamenin Birleştirilerek Verilmesiyle Oluşturulan Beyannameler

56,90 TL

 

 

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almakta olup, (1) Sayılı Tablo ise sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 63)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.