Sirküler

7244 Sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Sirküler

04/19

20.04.2020

Konu:

* 7244 Sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

İşbu sirkülerimizde mezkûr Kanun’da yer alan düzenlemelerin müşterilerimizin faaliyetleri bakımından önem arz edenlerinin bazılarının özetine yer verilmiştir. 

A) Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (md.12):

Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13’üncü madde eklenmiştir (Madde 12). Eklenen madde ile sermaye şirketlerinde (Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket) kâr dağıtımına sınırlama getirilmiştir.

Buna göre sermaye şirketleri 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârlarının yalnızca %25’ine kadarını dağıtıma konu edebileceklerdir. 30.09.2020 tarihine kadar, dönem kârının haricinde geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.  

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler için sınırlama uygulanmayacaktır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına bu sınırlaya ilişkin belirtilen süreyi 3 ay uzatma ve kısaltma yetkisi verilmiştir.

Kanunun yayımı tarihinden önce genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihinin sonuna kadar ertelenecektir.

 

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde (17.04.2020).

B) Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (md.1/g):

Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler yüzünden faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.  

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde (17.04.2020).

C) İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (md.7, md.8, md.9):

1. Bilindiği üzere 7226 sayılı kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici Madde 23” eklenmiş ve eklenen madde ile çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olma ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şartına bağlanmıştı.

7244 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23’üncü maddesinde ilave bir düzenleme daha yapılarak Covid-19 salgın hastalığın sebebiyle işverenler tarafından yapılan kısa çalışma ödeneği başvurularının uygunluk tespitlerinin tamamlanması beklenilmeksizin işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemelerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Yürürlük Tarihi: 29.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde.

2. İş Kanunu’na Geçici 10’uncu madde eklenmiş ve eklenen madde ile iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihten itibaren 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler feshedilmeme şartının dışında tutulmuştur.

Ayrıca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. Madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde.

 

3. İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 24’üncü madde ile 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla beraber bir önceki madde de açıklandığı üzere işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020'den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 3 ayı geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi uygun bulunmuştur.

Yapılacak ödemelerden sadece Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

 

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde.

 

D) Diğer Düzenlemeler:

 

1. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca birliğe üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidatın 2020 yılında alınmayacaktır. (md.1/ı)

 

2. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır. (md.2/a)

 

1. ve 2. Maddeler Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde.

 

3. Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilecektir.

Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir. (md.2/ç)

 

4. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine 11.03.2020'den itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecek. Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecek. (md.2/ğ)

 

3. ve 4. Maddeler Yürürlük Tarihi: 10.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde.

 

5. Kamuya ait bazı taşınmazlarla ilgili kira, ecrimisil, satış bedeli vb. ödemelerden bir kısmı doğrudan ertelenirken, bir kısmında da ilgili kamu idaresine erteleme yetkisi verilmiştir. (md.1)

 

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde.

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.