Sirküler

7256 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri.

Sirküler

11/07

17.11.2020

KONU:

* 7256 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri.

 

7256 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri:

 

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununa Geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Eklenen madde; yurtdışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, yurt içindeki bazı varlıkların kanuni defterlere kaydedilmesi hallerinde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı ayrıca bu varlıkların vergileme dışı bırakılmasına ilişkindir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; önceki varlık barışı düzenlemesinden farklı olarak söz konusu madde hükmü gereğince yapılacak bildirim veya beyanlar sebebiyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Bir önceki varlık barışı düzenlemesi olan 7186 sayılı varlık barışı düzenlemesinde bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında vergi tarh edilmekteydi.  

Kanun ile yapılan düzenlemeler sirkülerimizde iki başlık altında incelenmiştir.

 

1. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirimi:

Gerçek ve tüzel kişilerden yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarını, 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirenler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Söz konusu varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi halinde bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Ayrıca söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu durumda söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

17.11.2020 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 17.11.2020 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Defter tutan mükellefler Türkiye’ye getirilen varlıklarını vergiye tabi dönem kazancına dahil edilmeksizin işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı varlıklarını vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmeden çekebileceklerdir.

(Madde:21 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

 

2. Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Bildirimi:

Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecektir.

Bildirilen söz konusu varlıklar, 30.06.2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu durumda söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Beyan edilen taşınmazların ayni sermaye koyulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibariyle alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi halinde kanunun sağladığı avantajdan faydalanılabilecektir.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacaktır.

Gerek Türkiye’ye getirilen varlıkların gerekse de kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Ayrıca hem yurt dışında bulunan varlıkların bildiriminde hem de yurt içinde bulunan varlıkların bildiriminde belirtilen süreleri bitim tarihinden itibaren bir yıla kadar uzatması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Varlık barışının uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleneme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olacaktır.

(Madde:21 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

7256 Sayılı Kanunun tam metnine 17.11.2020 tarih ve 11/03 sayılı sirkülerimizde yer verildiğinden ilgili Kanun ayrıca bu sirkülerimiz ekine taşınmamıştır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.