Sirküler

7256 Sayılı Kanun İle KDV Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

Sirküler

11/06

17.11.2020

KONU:

* 7256 Sayılı Kanun İle KDV Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

 

7256 Sayılı Kanun İle Kdv Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler esas itibariyle 2020 yılı sonunda bitecek olan bazı madde hükümlerinin süresinin uzatılmasından ibaret olup bahsi geçen değişikliklerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

1) Değişiklik kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17 inci maddesinin 31.12.2020 tarihine kadar bitecek olan uygulama süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması sağlanmıştır.

Bilindiği üzere KDVK’nın Geçici 17 inci maddesi; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın ilgili Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen ihraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceğini hükme bağlayan maddedir.

Yapılan değişiklik ile 31.12.2025 tarihine kadar dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinde temin edecekleri maddelerde KDVK’ nın (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılmasının devam edilmesi sağlanmıştır.

(Madde:23 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

2) KDVK’nın Geçici 23 üncü maddesi hükmü gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası, 31.12.2020 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

Değişiklik kanunu ile söz konusu teslim ve hizmetlerde geçerli olan istisnanın uygulamasına 31.12.2023 tarihine kadar devam edilmesi sağlanmıştır.

(Madde:24 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

3) 2021 Yılı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasının yeni takvime göre İstanbul’da oynanmasına karar verildiğinden daha önce KDVK’nın Geçici 40 inci maddesinde yer alan “2020” ibaresi “2021” yılı olarak revize edilmiştir.

Söz konusu madde; final müsabakasına ilişkin olmak üzere; UEFA, katılımcı futbol kulüperi ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri ,kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunanlara bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğunu düzenlemektedir.

(Madde:25 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

4) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31.12.2020 tarihine kadar olan KDV’den istisnasının süresi 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.

(Madde:40 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

7256 Sayılı Kanunun tam metnine 17.11.2020 tarih ve 11/03 sayılı sirkülerimizde yer verildiğinden ilgili Kanun ayrıca bu sirkülerimiz ekine taşınmamıştır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.