Sirküler

7256 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri

Sirküler

11/08

18.11.2020

Konu:

* 7256 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri

 

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  

 YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KAMU ALACAKLARI:

1) 7256 Kanun ile yapılandırmaya konu borçların bazıları aşağıda özetlendiği şekildedir:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, ile idari para cezaları, bunlar dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i (gecikme zammı, gecikme faizi gb.) amme alacakları,
 • Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,
 • SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları ile idari para cezaları,
 • İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 • Belediyelerin, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’I alacakları,
 • Büyükşehir Belediyelerinin, katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
 • 5174 sayılı Kanun kapsamındaki oda ve borsa aidat alacakları, 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu kapsamındaki aidatlar, 5362 sayılı Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkarların oda aidatları, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında avukatların barolara olan aidat borçları, 5910 sayılı kanun kapsamında  ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçları

2) Yapılandırmaya konu bazı borçların dönemleri aşağıdaki gibidir:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine giren borçlar:

 • 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

 

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (kanunda sayılan bazı idari para cezaları kapsam dışındır)

c) Dönemine bakılmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 6183 sayılı Kanun kapsamındaki asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç)

d) Ticaret Bakanlığına olan 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve ilgili bakanlığa bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları

e) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve 17.11.2020 tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan:

 • 5510 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

f) İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları

g) Belediyelerin Vergi Usul Kanunu kapsamında giren ve 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

h) Belediyelerin 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları

j) 31.08.2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 17.11.2020 tarihi itibariyle ödenmemiş olan 5174 sayılı Kanun kapsamındaki oda ve borsa aidat alacakları ile oda payları ve borsa tescil ücreti,  3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu kapsamındaki aidatlar, 5362 sayılı Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkarların oda aidatları, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında avukatların barolara olan aidat borçları, 5910 sayılı kanun kapsamında  ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçları

 

k) KOSGEB tarafından 31.08.2020 tarihinden önce kullandırılan ve 17.11.2020 tarihinden önce uygunsuzluğu tespit edilmiş olan geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri, geri ödemeli desteklerden ödenmemiş destek tutarları  

3) Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması:

Kanun kapsamına giren ve 17.11.2020 tarih itibariyle (bu tarih dâhil) vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş tahakkuk etmiş vergiler için yapılandırma imkanı getirilmiştir.

 • Ödenmeyen vergi asıllarının tamamı ile gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE artışı ile birlikte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenirse,  vergi aslına bağlı cezalar ve bunlara bağlı zamların tamamı ile,  gecikme zammı ve gecikme faizi, asla bağlı olmayan vergi cezalarının % 50 si silinecektir.

 

Özet Tablo

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si

İştirak fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si

İştirak fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

 • İdari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı fer’i alacaklar yerine, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE artışı ile Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenirse cezaya bağlı fer’i alacakların (gecikme zammı, gecikme faizi) tamamı silinecektir.

 

 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk etmiş olan vergilerde kapsama girmektedir.
 • Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup 17.11.2020 tarihi itibariyle Vergi Usul Kanunu’nun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. Aynı şekilde mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen sigorta primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi için Kanun hükümlerinden yararlanılması halinde, Kanun kapsamında tanınan ödeme süresinin sonuna kadar fenni muayene (vize) yapılırken verginin ödenip ödenmediğine bakılmayacaktır.
 • Yapılandırmadan faydalanılması açısından, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi ve buna ilişkin dilekçelerin süresi içinde ilgili tahsil dairesine verilmesi icap etmektedir.
 • Daha önce; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tecil edilmiş olup, halen bu kapsamdaki ödemeleri devam edenler de bu taksitlerinden kalan kısımla sınırla olmak üzere yeni Kanundan faydalanabileceklerdir.
 • Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde, mükellefe ödemeye ilişkin tebligatın yapılmadığı alacaklar da kanunun bu hükmünden yararlanır.

 

4) Ortak Hükümler

 

 • Kanuna göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir.
 • Kanundan yararlanmak isteyenlerin (bazı düzenlemeler için belirlenen özel süreler hariç) 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye başvurması gerekmektedir.
 • Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), SGK’ ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksitinin 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenecektir.
 • Kanun ile getirilen ödeme yükümlülükleri için ise peşin ödeme ya da 6, 9, 12 ve 18 taksitle ödeme seçenekleri öngörülmüştür. Taksitle ödeme seçeneği tercih edilirse, ödenecek tutarlar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak toplam ödenecek meblağ belirlenecektir.

 

Ödeme Seçeneği

Katsayı

6 taksitle ödeme

1,045

9 taksitle ödeme

1,083

12 taksitle ödeme

1,105

18 taksitle ödeme

1,15

 

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi gecikme zammı, gecikme faizlerinden oluşan fer’i kamu alacaklarının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ının tahsilinde vazgeçilecektir. 

 

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde idari para cezalarından %25 indirim yapılacaktır.

 

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi gecikme zammı, gecikme faizlerinden oluşan fer’i kamu alacaklarının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %50’sinin tahsilinde vazgeçilecektir.

 

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi idari para cezasından %12,5 indirim yapılacaktır.
 • Kredi kartıyla ödeme ve iade alacaklarından mahsup suretiyle ödeme imkanı da bulunmaktadır.
 • Taksitlendirilen alacakların ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı kanun kapsamında gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

 •  Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen sürelerde, yazılı olarak başvuruda bulunmaları şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

 

 • 6736 sayılı Kanun ile 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 17.11.2020 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.                                           
 • 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve 17.11.2020 tarihi itibariyle ödemeleri devam eden alacaklar açısından bu kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

(Madde:1,2,3,4 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

 

7256 Sayılı Kanunun tam metnine 17.11.2020 tarih ve 11/03 sayılı sirkülerimizde yer verildiğinden ilgili Kanun ayrıca bu sirkülerimiz ekine taşınmamıştır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.